struka(e): geografija, opća
ilustracija
SVJETSKA PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA, znak
ilustracija
SVJETSKA PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA, atrij Eufrazijeve bazilike u Poreču, 1997.
ilustracija
SVJETSKA PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA, Dubrovnik, 1979., 1994.
ilustracija
SVJETSKA PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA, gradska jezgra Trogira, 1997.
ilustracija
SVJETSKA PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA, Nacionalni park Plitvička jezera, 1979., 2000.
ilustracija
SVJETSKA PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA, Split, stara gradska jezgra s Dioklecijanovom palačom, 1979.
ilustracija
SVJETSKA PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA, Šibenik, katedrala sv. Jakova, 2000.

Svjetska prirodna i kulturna baština, prirodna i kulturna dobra međunarodno priznate, izvanredne i univerzalne vrijednosti koja su kao takva podvrgnuta i posebnomu režimu zaštite i očuvanja. Sam pojam uveden je Konvencijom o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine, koju su zemlje članice UNESCO-a prihvatile 16. XI. 1972. Stupanjem Konvencije na snagu 1975. stvoreno je novo polazište u međunarodnoj suradnji oko očuvanja posebno vrijedne materijalne baštine: spomenika, te kulturnih i prirodnih dobara, jer su time osigurani pravni, administrativni i financijski okviri suradnje. Osnovani su međuvladin Odbor za svjetsku baštinu i Fond za svjetsku baštinu, koji djeluju od 1976.

Odbor za svjetsku baštinu čini 21 država članica koje bira Opća skupština zemalja članica na rok od šest godina. Djelatnosti su Odbora (a) sastavljanje Popisa svjetske prirodne i kulturne baštine, tj. identificiranje, na osnovi nominacija pojedinih država, kulturnih i prirodnih dobara koja su dragocjena i nenadoknadiva za čovječanstvo u cjelini; (b) sastavljanje Popisa ugrožene svjetske baštine (dobra s prethodnoga Popisa koja za konzervaciju zahtijevaju veće zahvate i za koje je pomoć zatražena u okviru Konvencije; npr. na njemu su bili Dubrovnik 1991–98. i nacionalni park Plitvička jezera 1992–97); (c) raspolaganje sredstvima iz Fonda za svjetsku baštinu za pomoć državama u zaštiti dobara.

Odbor je razvio kriterije odabira za upis dobara u Popis svjetske prirodne i kulturne baštine te Operativne smjernice za provedbu Konvencije (uspostavio je sustave nadzora i izvještavanja o dobrima uvrštenima u Popis). Prvo dobro upisano u Popis 1978. bilo je ekvadorsko otočje Galápagos (iste je godine upisano ukupno 12 dobara). U prvih 20 godina rada Odbora u Popis je upisano 377 dobara, osnovan je Centar za svjetsku baštinu te je odlučeno da se Konvencijom počnu štititi i kulturni pejzaži. Odbor je 1994. prihvatio Globalnu strategiju za uravnotežen, reprezentativan i vjerodostojan popis svjetske baštine kojom se nastojala riješiti neravnoteža među dobrima na Popisu pa se otada uz monumentalna dobra na popis uvrštava i baština zajednica te multifunkcionalna globalna baština. Prihvaćen je i Dokument iz Nare, kojim je prepoznata specifičnost baštine unutar svakoga kulturnog konteksta. U povodu 30. obljetnice Konvencije (2002) Odbor za svjetsku baštinu prihvatio je Budimpeštansku deklaraciju o svjetskoj baštini, a na međunarodnoj konferenciji u Varšavi 2018. prihvaćena je Varšavska preporuka o oporavku i obnovi kulturne baštine, koje su smjernice namijenjene oporavku i obnovi zaštićenih dobara pogođenih oružanim sukobima, prirodnim katastrofama ili mogućom devastacijom samim time što su smještena u povijesnoj jezgri gradova. Popis svjetske prirodne i kulturne baštine zabilježio je 2014. upis tisućitoga dobra, delte rijeke Okavango u Bocvani.

Konvencija ne konkurira nacionalnim programima zaštite prirodnih i kulturnih dobara, nego ih samo dopunjava. Temelji se na svijesti o kolektivnoj odgovornosti svih naroda svijeta za degradaciju kako prirodnoga tako i izgrađenoga okoliša. Svaka od 195 zemalja potpisnica Konvencije prihvaća vlastitu odgovornost za zaštitu dobara na svojem tlu kao i obvezu međunarodne zajednice da joj pomaže u tom poslu. Na istom zasjedanju UNESCO-a (1972) kao nadopuna Konvencije prihvaćena je i Preporuka o zaštiti prirodne i kulturne baštine na nacionalnoj razini.

Prema Konvenciji, u Popis svjetske kulturne baštine uvrštavaju se spomenici: arhitektonska djela, djela monumentalnoga kiparstva i slikarstva, elementi ili objekti arheološke naravi, natpisi, špiljske nastambe i skupine elemenata izvanredne univerzalne vrijednosti s povijesnoga, umjetničkoga ili znanstvenoga stajališta; skupine objekata: skupine zasebnih ili povezanih građevina koje po svojoj arhitekturi, jedinstvu ili uklopljenosti u krajolik čine izvanrednu univerzalnu vrijednost s povijesnoga, umjetničkoga ili znanstvenoga stajališta; lokacije: djela čovjeka ili kombinirano čovjeka i prirode, kao i područja s arheološkim nalazištima univerzalne vrijednosti s povijesnoga, estetskoga, etnološkoga ili antropološkoga stajališta. Nominirani spomenik, skupina objekata ili lokacija bit će uvršten u Popis pošto Odbor utvrdi da zadovoljava test autentičnosti te barem jedan od uvjeta: da predstavlja jedinstveno umjetničko ostvarenje; da je u nekom području ili razdoblju znatno utjecao na razvoj arhitekture, urbanizma ili spomeničke umjetnosti; jedinstveno ili iznimno svjedoči o kulturnoj tradiciji neke postojeće ili nestale civilizacije; da je izvanredan primjer izgradnje, pejzaža ili arhitektonske/tehnološke cjeline neke značajne povijesne etape; da je primjer tradicionalnoga naselja tipičnoga za neku kulturu ili primjer interakcije čovjeka s okolišem, osobito ako je osjetljiv zbog mogućnosti nepovratnih promjena te da je očigledno povezan s događajima (ili živom tradicijom), idejama ili vjerovanjima te umjetničkim i književnim radovima od izvanredne univerzalne važnosti (ovaj se uvjet rabi samo uz još neki drugi).

Dobrima prirodne baštine smatraju se: prirodne cjeline što se sastoje od fizičkih i bioloških formacija iznimne vrijednosti s estetskoga ili znanstvenog stajališta; geološke ili fizičko-geografske formacije i točno određena područja koja čine obitavalište ugroženih vrsta životinja i biljaka iznimne univerzalne vrijednosti sa stajališta znanosti ili konzervacije; prirodne lokacije ili točno označena prirodna područja iznimne univerzalne vrijednosti sa stajališta znanosti, konzervacije i prirodne ljepote.

Za uvrštavanje u Popis svako predloženo dobro treba ispunjavati barem jedan od uvjeta: da je neusporediv prirodni fenomen ili područje izvanredne prirodne ljepote i estetske vrijednosti (kulturni pejzaž); da je izvanredan primjer važnih etapa povijesti i evolucije Zemlje (tragovi života, geološki proces oblikovanja Zemlje, s važnim geomorfološkim ili fizičkogeografskim odlikama); da predstavlja znatan neprekinut ekološki i biološki proces u evoluciji kopnenih, slatkovodnih, obalnih i morskih ekosustava te biljnih i životinjskih skupina, te da je važno ili veliko prirodno stanište važno za očuvanje prirodne raznolikosti in situ (uključujući životinjske i biljne vrste iznimno vrijedne za znanost ili očuvanje života).

Mješovitim se dobrima nazivaju ona koja objedinjuju prirodnu i kulturnu baštinu, a dijeljenim ili prekograničnim dobrima ona koja objedinjuju više pojedinačnih, međusobno udaljenih lokaliteta (zaključno s 2023. na Popisu je bilo 48 prekograničnih dobara na području 72 države članice). Na osnovi podnesenih zahtjeva Odbor odlučuje o uvrštenju nekoga dobra u Popis svjetske baštine. Na Popisu se 2023. nalazilo 1199 dobara, od čega su 227 prirodne baštine, 933 kulturne, a 39 dobara ima oba atributa.

Popis ugrožene svjetske baštine sadržava ona dobra iz Popisa svjetske baštine za koja se utvrdi da im izravno prijeti opasnost te da je potrebna međunarodna pomoć za njihovu konzervaciju. Opasnost može biti uzrokovana bilo čovjekovom djelatnošću, bilo djelovanjem prirode (potresi, vulkanske erupcije, poplave, klizanje tla i sl.). Na Popisu ugrožene svjetske baštine potkraj 2023. nalazilo se 56 ugroženih dobara (16 prirodnih i 40 kulturnih). Za takve potrebe Odbor raspolaže i materijalnim sredstvima iz Fonda za svjetsku baštinu. Sredstva u Fond pristižu stalnim prilozima zemalja potpisnica Konvencije, dobrovoljnim prilozima te prihodima ostvarenima organiziranjem priredbi i akcija u korist Fonda; rabe se za različite oblike pomoći i tehničke suradnje oko očuvanja ugroženih dobara.

Svaka država članica može sastaviti i svoj Pristupni popis (engl. Tentative List), odnosno popis kulturnih i prirodnih dobara koje namjerava razmotriti za uvrštenje u Popis svjetske prirodne i kulturne baštine. Od 195 država članica Konvencije, 186 ih je (zaključno s 2023) dostavilo Pristupni popis. Prigodom prijave se uz naziv dobra navodi njegov geografski položaj, kratak opis te obrazloženje njegove iznimne univerzalne vrijednosti. Revidirani pristupni popisi šalju se UNESCO-ovu Centru za svjetsku baštinu barem svakih deset godina.

Na Pristupnom popisu RH nalaze se od 2005. povijesno-urbanistička cjelina Ston (Mali Ston, zidine, posebni rezervat prirode Malostonski zaljev, Stonsko polje i solane), povijesno-urbanistička cjelina Tvrđa u Osijeku, povijesna jezgra i stari grad (kaštel) u Varaždinu, Dvorac (burg) u Velikom Taboru, park prirode Lonjsko polje, planina Velebit, Dioklecijanova palača i povijesna jezgra Splita (dogradnja), biskupski sklop u Zadru te Lubenice, od 2007. primoštensko vinogorje, pustinja Blaca na otoku Braču, Motovun, povijesni dio grada Korčule te nacionalni park Kornati i park prirode Telašćica, a od 2020. granice Rimskoga Carstva – Dunavski limes.

Afganistan

◇Jam, minaret i arheološki ostatci (2002)

◇dolina Bamiyan, kulturni krajolik i arheološki ostatci (2003)

Albanija

Butrint (1992., 1999., 2007)

Gjirokastër, povijesno središte (2005)

◇Berat, povijesno središte (2008)

◇bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe, u Albaniji Lumi i Gashit, te Rrajcä (2007., 2011., 2017., 2021)*

Ohridsko jezero i okolica (2019)*

Alžir

◇Al-Qal’a, hamadidski grad (1980)

Djémila, antički grad (1982)

dolina M’zab (1982)

Tassili-n’Ajjer (1982)

Timgad (1982)

Tipasa (1982)

kazba grada Alžira (1992)

Andora

◇dolina Madriu-Perafita-Claror, kulturni krajolik (2004., 2006)

Angola

◇Mbanza Kongo, ostatci prijestolnice nekadašnjega kraljevstva Kongo (2017)

Antigva i Barbuda

◇lučko skladište britanske mornarice i povezani arheološki lokaliteti na Antigvi (2016)

Argentina

○nacionalni park Los Glaciares (1981)

◇isusovačke misije kod naroda Gvarana: San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto i Santa María la Mayor (Argentina), São Miguel das Missões (Brazil) (1983., 1984)*

○nacionalni park Iguaçu (1984)

◇špilja Cueva de las Manos u dolini rijeke Pinturas (1999)

○poluotok Valdés (1999)

○parkovi prirode Ischigualasto i Talampaya (2000)

Córdoba, isusovačka estancija (2000)

◇dolina Quebrada de Humahuaca (2003)

◇Qhapaq Ñan, andska mreža putova, u Argentini ih je 13 (2014)*

◇arhitektonska ostvarenja Le Corbusiera, u Argentini kuća Curutchet u La Plati (2016)*

○nacionalni park Los Alerces (2017)

◇ESMA, muzej i mjesto sjećanja, nekadašnji tajni centar za zatvaranje, mučenje i pogubljenje političkih protivnika tijekom vojne diktature 1976–83 (2023)

Armenija

◇Haghpat (1996)

◇Sanahin (2000)

Ečmiadzin (2000)

◇Zvartnots (2000)

◇Geghard (manastir) i gornji dio doline Azata (2000)

Australija

Veliki koraljni greben (Great Barrier Reef) (1981)

nacionalni park Kakadu (1981., 1987., 1992., 2011)

jezera Willandra (1981)

○otok Lord Howe i okolni otočići (1982)

zaštićeno područje Tasmanije (1982., 1989., 2010., 2012., 2013)

○kišne šume Gondvane (1986., 1994)

nacionalni park Uluru-Kata Tjuta (1987., 1994)

○vlažni tropi Queenslanda (1988)

○zaljev Shark Bay, Western Australia (1991)

○otok Fraser (1992)

○Riversleigh, nalazište fosila sisavaca (1994)

○Naracoorte, nalazište fosila sisavaca (1994)

○otoci Heard i McDonald (1997)

○otok Macquarie (1997)

Modro gorje (Blue Mountains) (2000)

○nacionalni park Purnululu (2003)

Melbourne, park Carlton Gardens s izložbenom palačom (2004., 2010)

Sydney, zgrada Opere (2007)

◇Australski kažnjenički lokaliteti (2010)

○obala Ningaloo (2011)

◇Budj Bim, kulturni pejzaž (2019)

Austrija

Salzburg, povijesna jezgra (1996)

Schönbrunn (Beč), park i dvorac (1996)

◇područje Hallstatt-Dachstein (1997)

Salzkammergut (1997)

◇Semmerinška željeznička pruga (1998) (Semmering)

Graz, povijesna jezgra i dvorac Eggenberg (1999., 2010)

Wachau, dolina Dunava (2000)

◇kultivirani krajolik oko Nežiderskoga jezera (Neusiedler See/Fertő-tό) (2001)

Beč, povijesna jezgra (2001)

◇prapovijesne naseobine sojenica oko Alpa (2011)

○ bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe, u Austriji Dürrenstein, Kalkalpen-Hintergebirg, Kalkalpen‒Bodinggraben, Kalkalpen‒Wilder Graben i Kalkalpen‒Urlach (2007., 2011., 2017., 2021)*

◇granice Rimskoga Carstva, zapadni dio dunavskog limesa, u Austriji 46 lokaliteta (2021)*

◇glasovita europska kupališna lječilišta, u Austriji Baden (2021)*

Azerbajdžan

Baku (2000)

◇Gobustan, rezervat s prapovijesnim crtežima (2007)

◇ povijesna jezgra grada Šeki (azerbajdžanski Şǝki) s kanovom palačom (2019)

○ hirkanske šume duž Kaspijskog jezera (2019., 2023)*

◇ kulturni pejzaž naroda Hinalik (azerbajdžanski Xınalıqlılar) i ruta za premještanje stoke (transhumanca) Köç Yolu (2023)

Bahrein

◇arheološki lokalitet Qal’at al-Bahrain (2005., 2008., 2014)

◇lov na bisere, svjedočanstvo otočnoga gospodarstva (Muharraq) (2012)

◇pogrebni humci civilizacije Dilmun (2019)

Bangladeš

◇Bagerhat, džamije (1985)

◇Paharpur, budistički samostan (1985)

Sundarbans, močvarno područje (1997)*

Barbados

Bridgetown, povijesna jezgra i vojni garnizon (2011)

Belgija

◇redovničke nastambe (kuće) begina (1998)

◇trg La Grand-Place u Bruxellesu (1998)

◇ustave na starom Canal du Centre (La Louvière-Thieu) (1998)

◇tornjevi (beffroi) Belgije i Francuske (1999., 2005)*

Brugge, povijesna jezgra (2000)

◇Bruxelles, zgrade arhitekta Victora Horte (2000)

◇neolitički rudnici kremena kraj Spiennesa (Mons) (2000)

◇katedrala Notre-Dame u Tournaiu (2000)

Antwerpen, muzej Plantin-Moretus (2005)

◇Bruxelles, palača Stoclet (2009) (Hoffmann, Josef)

◇rudnici Valonije (2012)

○bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe, u Belgiji šuma Sonian (2007., 2011., 2017., 2021)*

◇arhitektonska ostvarenja Le Corbusiera, u Belgiji kuća Guiette u Antwerpenu (2016)*

◇glasovita europska kupališna lječilišta, u Belgiji Spa (2021)*

◇kolonije dobrohotnosti, u Belgiji kulturni pejzaž u Wortelu (2021)*

◇groblja i mjesta sjećanja na I. svjetski rat (Zapadno bojište) (2023)*

Belize

○koraljni greben (1996)

Benin

◇kraljevske palače Abomey (1985., 2007)

○ prirodni kompleks W-Arly-Pendjari (1996., 2017)*

◇Koutammakou, zemlja naroda Batammariba (2004., 2023)*

Bjelorusija

Beloveška šuma (1979., 1992)

◇dvorac Mir (2000)

◇Nesviž, dvorac obitelji Radziwiłł (2005)

◇Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

Bocvana

◇Tsodilo, špiljski crteži (2001)

○delta rijeke Okavango (2014)

Bolivija

Potosí (1987)

◇isusovačke misije Chiquitosa (1990)

Sucre, povijesna jezgra (1991)

◇Fuerte de Samaipata, arheološki lokalitet (1998)

○nacionalni park Noel Kempff Mercado (2000)

Tiahuanaco (Tiwanaku), arheološki lokalitet (2000)

◇ Qhapaq Ñan, andska mreža putova, u Boliviji ih je tri (2014)*

Bosna i Hercegovina

Mostar, povijesna jezgra sa Starim mostom (2005)

◇most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu (2007)

○bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe, u BiH prašuma Janj (2007., 2011., 2017., 2021)*

◇srednjovjekovna groblja sa stećcima, u BiH je 20 lokaliteta (2016)

Brazil

Ouro Prêto, povijesna gradska jezgra (1980)

Olinda, povijesna gradska jezgra (1982)

◇isusovačke misije kod naroda Gvarana: San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto i Santa María la Mayor (Argentina), São Miguel das Missões (Brazil) (1983., 1984)*

Salvador, stara gradska jezgra (1985)

Congonhas, crkva Bom Jesus de Matôsinhos (1985)

○nacionalni park Iguaçu (1986)

Brasília (1987)

◇nacionalni park Serra da Capivara, oslikane špilje (1991)

São Luís, stara gradska jezgra (1997)

○šume atlantskoga priobalja jugoistočnoga Brazila (1999)

○šume atlantskoga priobalja, savezne države Bahia i Espírito Santo (1999)

Diamantina, povijesna gradska jezgra (1999)

○zaštićeno područje središnje Amazone (2000., 2003)

○Pantanal, močvarno područje (2000)

○atlantski otoci Fernando de Noronha (2001)

○atol Rocas (2001)

○nacionalni parkovi Chapada dos Veadeiros (2001)

○Emas (2019)

◇Goiás, povijesna gradska jezgra (2001)

◇São Cristóvão, trg São Francisco (2010)

Rio de Janeiro, krajolici između planine i mora (2012)

◇suvremeni građevinski projekt Pampulha u Belo Horizonteu, djelo Oscara Niemeyera (2016)

◇arheološki lokalitet lučkog pristaništa Valongo (2017)

 povijesna gradska jezgra Paratyja i zaljev Ilha Grande (2019)

◇perivoj Sítio, spomenik parkovne arhitekture krajobraznog arhitekta i umjetnika Roberta Burlea Marxa (2021)

Bugarska

Sofija, Bojanska crkva (1979)

◇Madara, Konjanik iz Madare (1979) (Šumen)

◇Ivanovo, crkve isklesane u stijenama (1979)

Kazanlăk, tračke grobnice (1979)

◇stari grad Nesebăr (1983)

○nacionalni park Pirin (1983., 2010)

Rilski manastir (1983)

○rezervat prirode Srebǎrna (1983., 2008)

◇tračka grobnica u selu Sveštari (1985)

○bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe, u Bugarskoj rezervati Boatin, Caričina, Kozja stena, Steneto, Sokolna, Peešti skali, Stara reka, Severen Džendem i Džendema (2007., 2011., 2017., 2021)*

Burkina Faso

◇Loropéni, ostatci kamenih zidina (2009)

○prirodni kompleks W-Arly-Pendjari (1996., 2017)

◇drevni metalurški lokaliteti za proizvodnju željeza – Douroula, Tiwêga, Yamané, Kindibo i Békuy (2019)

Cipar

Pafos (1980)

◇oslikane crkve područja Troodosa (1985., 2001)

Kirokitija (1998., 2012)

Crna Gora

Kotor i Boka kotorska (1979)

○nacionalni park Durmitor (1980., 2005)

◇srednjovjekovna groblja sa stećcima, u Crnoj Gori u mjestima Žabljak i Plužine (2016)*

◇Venecijanski obrambeni sustav XVI. i XVII. st., u Crnoj Gori utvrđeni grad Kotor (2017)*

Čad

○jezera Ounianga (2012)

masiv Ennedi, prirodni i kultivirani kulturni krajolik pejzaž (2016)

Češka

Český Krumlov, stara gradska jezgra (1992)

Prag, stara gradska jezgra (1992., 2012)

◇Telč, stara gradska jezgra (1992)

◇hodočasnička crkva sv. Ivana Nepomuka (Jan Nepomucký) na Zelenoj hori (1994)

Kutná Hora, povijesna gradska jezgra s crkvama (1995)

◇Lednice-Valtice, kulturni krajolik (1996)

Kroměříž, palača s parkovima (1998)

◇Holašovice, tradicionalno selo (1998)

◇Litomyšl, dvorac (1999)

Olomouc, barokni pil Sv. Trojstva (2000)

◇vila Tugendhat u Brnu (2001)

◇židovska četvrt i bazilika sv. Prokopa u Třebíču (2003., 2018)

○bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i drugih regija Europe, u Češkoj planinsko područje Jizera (2007., 2011., 2017., 2021)*

◇Erzgebirge/Krušnohoří, rudarsko područje (2019)*

◇Kladruby na Labi, imanje na kojem se uzgajaju konji za vuču svečanih kočija (2019., 2021)

◇glasovita europska kupališna lječilišta, u Češkoj Františkovy Lázně, Karlovy Vary i Mariánské Lázně (2021)*

◇Žatec i pejzaž žateckog hmelja (2023)

Čile

◇nacionalni park Rapa Nui (1995)

◇crkve otoka Chiloé (2000., 2019)

Valparaíso, povijesna gradska četvrt (2003)

◇Humberstone i Santa Laura, radnička naselja i pogoni za preradbu salitre (2005., 2011., 2019)

◇stari rudarski grad Sewell (2006)

◇Qhapaq Ñan, andska mreža putova, u Čileu ih je 33 (2014)*

◇drevne naseobine i ostatci umjetne mumifikacije kulture Chinchorro u regiji Arica i Parinacota (2021)

Danska

◇Jelling, crkva, grobni humak i kamene ploče s runskim natpisima (1994., 2018)

◇katedrala u Roskildeu (1995)

◇dvorac Kronborg (2000) (Helsingør)

○ledenjaci Ilulissata (2004., 2019)

○Waddensko more (2009., 2011., 2014)*

○Stevns Klint, geološki lokalitet (2014)

◇Christiansfeld, naseobina Češke braće (2015)

◇kraljevske lovne šume Store Dyrehave i Gribskov, te lovni park Jægersborg Hegn / Jægersborg Dyrehave (2015)

◇Kujataa Greenland, normanska i inuitska poljoprivredna imanja na rubu ledenoga pokrivača (2017)

◇Aasivissuit – Nipisat, inuitsko lovište (2018)

◇prstenaste tvrđave iz vikinškoga doba (2023)

Dominika

○nacionalni park Morne Trois Pitons (1997)

Dominikanska Republika

◇kolonijalni grad Santo Domingo (1990)

Egipat

◇Abu Mena, arheološki lokalitet (1979)

◇antička Teba (1979)

Kairo, povijesni dio grada (1979)

Memfis s nekropolama (1979)

◇nubijski spomenici od Abu Simbela do Philae (File) (1979) (Abu Simbel)

◇manastir sv. Katarine (2002)

○Wadi Al-Hitan, paleološki lokalitet (kitovi) (2005)

Ekvador

○otočje Galápagos (1978., 2001)

Quito (1978)

○nacionalni park Sangay (1983)

◇Santa Ana de los Ríos de Cuenca, povijesno središte (1999)

◇Qhapaq Ñan, andska mreža putova, u Ekvadoru ih je 23 (2014)*

Eritreja

Asmara, zgrade u modernističkom stilu s kraja XIX. i iz prve polovice XX. st. i neplanske domorodačke četvrti Arbate Asmera i Abbashawel (2017)

Estonija

Tallinn, stara gradska jezgra (1997., 2008)

◇Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

Etiopija

○nacionalni park Simien (1978)

Lalibela, monolitne crkve (1978)

◇kraljevska rezidencija Fasil Ghebbi u Gondaru (1979)

Aksum (1980)

◇paleontološki lokalitet uz donji tok rijeke Awash (1980)

◇arheološko-antropološki lokaliteti uz donji tok rijeke Omo (1980)

◇Tiya, nadgrobni spomenici (1980)

Harar, utvrđeni povijesni grad (2006)

◇Konso, kulturni krajolik (2011)

◇kulturni pejzaž naroda Gedeo (2023)

○nacionalni park Bale (2023)

Fidži

◇Levuka, povijesni lučki grad (2013)

Filipini

◇barokne crkve u Manili, Santa Mariji, Paoayi i Miag-aou (1993., 2013)

○morski park Tubbataha (1993., 2009)

◇rižine terase na obroncima Cordillera, Luzon (1995)

◇Vigan, povijesna gradska četvrt (1999)

○nacionalni park Puerto Princesa Subterranean River na otoku Palawanu (1999)

○gorje Hamiguitan na otoku Mindanau, zoološki rezervat (2014)

Finska

Suomenlinna, utvrda (1991)

◇Rauma, stari grad (1991., 2009)

◇drvena crkva u Petäjävesiju (1994)

◇pilana i pogon za preradbu drva kraj Jaale (1996)

◇Sammallahdenmäki, grobnice iz brončanoga doba (1999)

○finsko otočje Kvarken i švedska obala Botničkoga zaljeva (2000., 2006)*

◇Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

Francuska

◇katedrala u Chartresu (1979., 2009)

Mont-Saint-Michel (1979., 2007., 2018)

◇palača i park Versailles (1979., 2007)

◇prapovijesna nalazišta i oslikane špilje u dolini Vézère (Lascaux; Le Moustier) (1979)

◇Vézelay, crkva i brdo (1979., 2007)

◇katedrala u Amiensu (1981., 2013)

Arles, rimski i romanički spomenici (1981)

◇cistercitska opatija Fontenay (1981., 2007)

◇palača i park Fontainebleau (1981)

Orange, rimski amfiteatar i slavoluk (1981., 2007)

◇Arc-et-Senans, kraljevska solana (1982., 2009)

◇Saint-Savin, crkva (1983., 2007., 2015) (Vienne)

○Korzika, zaljevi Porto i Girolata, rezervat Scandola (1983)

Nancy, trgovi Place Stanislas, Place de la Carrière i Place d’Alliance (1983., 2016)

◇rimski akvedukt Pont du Gard (1985., 2007) (Gard)

Strasbourg, stari dio grada na otočiću Grande Île (1988., 2017)

Reims, katedrala Notre-Dame, crkva St. Remi i palača Tau (1991)

Pariz, obale Seine (1991)

◇katedrala u Bourgesu (1992., 2013)

Avignon, papinska palača, most (1995)

Canal du Midi (1996)

Carcassonne, utvrđeni grad (1997)

Pireneji, područje oko Mont Perdua (1997., 1999) (Gavarnie)*

Lyon (1998)

◇mjesta u Francuskoj na hodočasničkom Putu sv. Jakova za Santiago de Compostela (1998)

◇tornjevi (beffroi) Belgije i Francuske (1999., 2005)*

◇Saint-Émilion i okolica (1999)

◇dolina Loire između Sully-sur-Loire i Chalonnesa (2000., 2017)

◇Provins, utvrđeni grad (2001)

Le Havre, dio grada obnovljen prema planu A. Perreta (2005)

Bordeaux, povijesno središte (2007)

◇Vaubanove utvrde (2008)

○lagune Nove Kaledonije (2008)

Albi, episkopalni grad (2010)

○klanci, jame i litice otoka Réunion (2010)

◇prapovijesne naseobine sojenica oko Alpa (2011)

◇Causses i Cévennes, mediteranski poljoprivredno-pastirski kulturni krajolik (2011)

◇Nord-Pas-de-Calais, rudarski bazen (2012)

○bukove prašume i izvorne bukove šume u Karpatima i drugim regijama Europe, u Francuskoj Chapitre, Grand Ventron i Massane (2007., 2011., 2017., 2021)*

◇prapovijesno nalazište i oslikana špilja Chauvet-Pont d’Arc u departmanu Ardèche (2014)

◇vinogradi, građevine i podrumi vinske pokrajine Champagne (2015)

◇vinogradarsko podneblje pokrajine Burgundije (2015)

◇arhitektonska ostvarenja Le Corbusiera, u Francuskoj Cité Frugès, kuće La Roche i Jeanneret, vila Savoye i vrtlarova koliba, zgrada kraj Porte Molitor, stambena jedinica u Marseilleu, manufaktura u Saint-Diéu, kapela Notre-Dame du Haut u Ronchampu, kolibica Le Corbusier, samostan Sainte-Marie de La Tourette i dom kulture Firminy (2016)*

◇Taputapuātea, religijsko-politički kompleks na otoku Ra’iātea u Francuskoj Polineziji (2017)

○Chaîne des Puys, litosferni rasjed Limagne (2018)

○francuske južne zemlje i mora – otočja Crozet i Kerguelen, te otoci Saint-Paul i Amsterdam (2019)

◇svjetionik Cordouan na ušću Gironde (2021)

Nica, zimsko odmaralište na Rivieri (2021)

◇glasovita europska kupališna lječilišta, u Francuskoj Vichy (2021)*

○vulkani i šume planina Pelée i Carbet Pitons na Martiniqueu (2023)

◇groblja i mjesta sjećanja na I. svjetski rat (Zapadno bojište) (2023)*

◇rimski hram (Maison Carrée) iz Nîmesa (2023)

Gabon

Lopé-Okanda, ekosustav i reliktni kulturni krajolik (2007)

○nacionalni park Ivindo (2021)

Gambija

◇otok James na rijeci Gambiji (2003)

◇Senegambija, megalitička arhitektura (2006)*

Gana

◇utvrde i dvorci Gane (1979)

◇tradicionalna naselja Ašantija (1980)

Grčka

Basa, Apolonov hram (1986)

Atena, akropola (1987)

Delfi (1987)

◇grad Rodos (1988)

Meteora, manastiri (1988)

planina Atos (1988) (Hilandar)

Solun, ranokršćanski i bizantski spomenici (1988)

◇svetište boga Asklepija u Epidauru (1988)

Mistra, arheološki lokalitet (1989)

Olimpija, arheološki lokalitet (1989)

◇otok Delos (1990)

◇manastir Dafni (1990)

◇manastir Hosios Lukas (1990)

Nea Moni (Hios) (1990)

◇otok Samos, Pitagorio (Pythagoreio, antički grad) i Herin hram (1992)

◇arheološki lokalitet Ega (Aigai) kraj Vergine (1996)

◇arheološki lokalitet Mikena (1999)

◇arheološki lokalitet Tirint (1999)

◇otok Patmos, naselje, samostan i špilja (1999)

◇grad Krf (2007)

Filipi, arheološki lokalitet (2016)

◇kulturni pejzaž Zagori (Zagorohoria) (2023)

Gruzija

◇Gelati, samostan u Kutaisiju (1994., 2017)

Mcheta, kulturnopovijesni spomenici (crkve, samostan i dr.) (1994., 2017)

◇područje Svaneti na Kavkazu (1996)

○kišne šume i močvare u Kolhidskoj nizini (2021)

Gvatemala

Antigua (1979)

nacionalni park Tikal (1979)

◇arheološki park i ruševine grada Quiriguá (1981)

◇nacionalni arheološki park Tak’alik Ab’aj, arheološko nalazište s prijelaza iz olmečke civilizacije u kulturu ranih Maya (2023)

Gvineja

○rezervat Mount Nimba (1981., 1982)*

Haiti

◇palača Sans-Souci, tvrđava Laferrière i građevine Ramiersa kraj Cap-Haïtiena (1982)

Honduras

Copán, ruševine grada Maya (1980., 2021)

○rezervat Río Plátano (1982)

Hrvatska

Split, stara gradska jezgra s Dioklecijanovom palačom (1979)

Dubrovnik (1979., 1994., 2018)

○nacionalni park Plitvička jezera (1979., 2000)

◇Poreč, Eufrazijeva bazilika (1997)

Trogir (1997)

Šibenik, katedrala sv. Jakova (2000)

◇Starogradsko polje (2008) (Stari Grad; Hvar)

◇srednjovjekovna groblja sa stećcima, u Velikoj i Maloj Crljivici u Imotskome polju (2016)

◇srednjovjekovno groblje sa stećcima – Sv. Barbara u Konavlima (2016)

◇Venecijanski obrambeni sustav XVI. i XVII. st., u Hrvatskoj gradski bedemi u Zadru i tvrđava sv. Nikole kraj Šibenika (2017)*

○bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe, u Hrvatskoj nacionalni park Sjeverni Velebit (Hajdučki i Rožanski kukovi) i nacionalni park Paklenica (Suva draga-Klimenta i Oglavinovac-Javornik) (2007., 2011., 2017., 2021)*

Indija

Agra, Crvena palača (1983)

Ajanta, špiljski hramovi (1983)

Ellora, špiljski hramovi (1983)

Agra, mauzolej Taj Mahal (1983)

Mamallapuram, hramovi i dr. spomenici (1984)

◇hram Sunca u Konaraku (1984)

○rezervat Manas (1985)

○nacionalni park Kaziranga (1985)

○nacionalni park Keoladeo (1985)

◇crkve i samostani u Goi (1986)

Fatehpur Sikri (1986)

◇Hampi, skupina spomenika (1986., 2012) (Vijayanagar)

Khajurāho, skupina spomenika (1986)

◇špilja Elephanta (Gharapuri) (1987)

◇hramovi dinastije Cola (1987., 2004) (Thanjavur)

Pattadakal, hramovi (1987)

○nacionalni park Sundarbans (1987)*

○nacionalni park Nanda Devi (1988)

○nacionalni park Valley of Flowers (2005)

Sanchi, budistički spomenici (1989)

Delhi, Humajunov mauzolej (1993., 2016)

Delhi, minaret Qutb-Minar s džamijom i dr. spomenicima (1993)

◇planinska željeznica Darjeeling (West Bengal) (1999)

◇planinska željeznica Nilgiri (Tamil Nadu) (2005)

◇planinska željeznica Kalka Shimla (Himachal Pradesh) (2008)

◇hram Mahabodhi u Bodh Gayi (2002) (Gaya)

◇Bhimbetka, prapovijesno nalazište (2003)

◇arheološki park Champaner-Pavagadh (2004)

Bombay, željeznički kolodvor Chhatrapati Shivaji (prije Victoria) (2004)

Delhi, Lal Quila / Lal Qila (Crvena tvrđava) (2007)

◇Jantar Mantar, astronomski opservatorij, Jaipur (2010)

○Zapadni Gati (2012)

◇brdske utvrde u Rajasthanu (2013)

○ nacionalni park Velika Himalaja (2014)

◇Rani-ki-Vav, spomenik Kraljičin zdenac uz rijeku Saraswati (2014)

◇Nalanda Mahavihara, arheološki lokalitet u indijskoj saveznoj državi Bihar (2016)

nacionalni park Kanchenjunga (2016)

◇arhitektonska ostvarenja Le Corbusiera, u Indiji kompleks Capitol u Chandigarhu (2016)*

Ahmadabad, povijesna gradska jezgra (2017)

Bombay, građevine u viktorijanskom i stilu art déco (2018)

Jaipur, grad u indijskoj saveznoj državi Rajasthan (2019)

◇Dholavira, grad harapske cvilizacije u indijskoj saveznoj državi Gujarat (2021)

◇Kakatiya Rudreshwara (Ramappa), Śivin hram u indijskoj saveznoj državi Telangana (2021)

◇Santiniketan, rezidencijalna škola i centar za umjetnost utemeljen (1901) na drevnoj indijskoj tradiciji (2023)

◇kompleks triju svetih hramova u stilu Hoysala (2023)

Indonezija

Borobudur, hram (1991)

○nacionalni park Komodo (1991)

◇hram Prambanan kraj Yogyakarte (1991)

○nacionalni park Ujung Kulon (1991)

◇Sangiran kraj Surakarte, nalazište pračovjeka (1996)

○nacionalni park Lorentz (1999)

○Sumatra, tropske kišne šume (2004)

◇kulturni krajolik Balija (2012)

◇Ombilin, ugljenokop u gradu Sawahlunto na zapadu Sumatre (2019)

◇kozmološka os Yogyakarte i njezine povijesne znamenitosti (2023)

Irak

◇Hatra, antički grad (1985)

Ašur, staroasirski grad (2003)

Samarra (2007)

Irbil, citadela (2014)

Ahvar (Al-Ahwār), istočne i zapadne močvare Hamar (Al-Ḥammār), iračka strana močvare Huvajza (Al-Ḥuwayza) i tzv. Središnje močvare, te arheološki lokaliteti gradova Ur, Uruk i Eridu (2016)

Babilon, arheološki ostatci (2019)

Iran

Esfahan, monumentalni trg Meidan Imam (1979)

Perzepolis (1979)

Čoga Zanbil (1979)

◇Takht-e Soleyman, arheološki lokalitet (2003)

◇Bam (2004., 2007)

Pasargada (2004)

◇Soltaniyeh (2005)

Behistun (Bisitun, Bisutun), uklesani spomenik s natpisom (2006)

◇armenski manastiri u Iranu (2008)

◇Šuštar, povijesni hidraulički sustav (2009)

◇Ardabil, grobnica šaha Safija al-Din Hanegaha (2010)

Tabriz, bazar (2010)

◇perzijski vrtovi (2011)

◇Gonbad-e Qābus (2012)

Esfahan, džamija Masjed-e Jāmé (2012)

Teheran, palača Golestan (2013)

◇Šahr-e Suhte, arheološki lokalitet (2014)

◇Majmand (Maymand), kulturni pejzaž (2015)

Suza, arheološko nalazište elamske prijestolnice (2015)

○pustinja Lut (Dašt-e Lūt) (2016)

◇perzijski kanat (qanat), mreža kanala za natapanje (2016)

◇Jazd (Yazd), povijesni grad (2017)

sasanidski arheološki krajolik u Farsu – gradovi Firuzabad, Bišapur i Sarvestan (2018)

◇Hawraman ili Uramanat, kulturni pejzaž (2021)

◇Transiranska željeznica (2021)

◇perzijski karavan-saraj (2023)

○hirkanske šume duž Kaspijskog jezera (2019., 2023)*

Irska

◇Newgrange (Brú na Bóinne), neolitički grobovi (1993)

◇Skellig Michael, samostanski kompleks (1996)

Island

◇nacionalni park Þingvellir (2004)

○otok Surtsey (2008)

◇nacionalni park Vatnajökull (2019)

Italija

Val Camonica, prapovijesni crteži (1979)

Milano, crkva i dominikanski samostan Santa Maria delle Grazie s Posljednjom večerom Leonarda da Vincija (1980)

◇povijesna gradska jezgra Rima s eksteritorijalnim arhitektonskim objektima Vatikana i crkva sv. Pavla izvan zidina (1980., 1990., 2015)*

Firenca, povijesna gradska jezgra (1982., 2015., 2021)

Pisa, Piazza del Duomo (1987., 2007)

Venecija, grad i laguna (1987)

San Gimignano (1990)

Matera, nastambe i crkve izdubljene u stijeni (1993)

Vicenza (1994)

◇vile A. Palladija u regiji Veneto (1996)

◇Crespi d’Adda, radničko naselje (1995)

Ferrara, renesansni grad (1995)

○delta rijeke Pad (1999)

Napulj, povijesna gradska jezgra (1995., 2011)

Siena, povijesna gradska jezgra (1995)

◇dvorac Castel del Monte (1996)

Ravenna, ranokršćanski spomenici (1996)

◇Pienza (1996) (Toskana)

◇Alberobello, kamena građevina (trullo) (1996)

Caserta, kraljevska palača s parkom, akvedukt i tvornica svile San Leucio (1997)

Agrigento, arheološki lokalitet (1997)

Pompeji (1997)

◇Herkulanej (1997)

Torre Annunziata (1997)

Padova, botanički vrt (1997)

Modena, trg Piazza Grande i katedrala (1997)

◇Amalfijska obala (1997) (Amalfi)

◇Ligurska obala između Portovenere i Cinque Terre s otocima (Palmaria, Tino, Tinetto) (1997., 2021)

◇rezidencije Savojske dinastije u Torinu i okolici (1997., 2010) (Torino)

◇Barumini, megalitičko graditeljstvo (nuraghi) na Sardiniji (1997)

◇Villa Romana del Casale, rimska palača na Siciliji (1997) (Piazza Armerina)

Akvileja, arheološki lokalitet s bazilikom (1998., 2017., 2018)

◇nacionalni park Cilento e Vallo di Diano s arheološkim lokalitetima Pest (Paestum) i Velia te samostanom Certosa di Padula (1998) (Pest)

Urbino, povijesna gradska jezgra (1998)

Tivoli, Villa Hadriana (Adriana) (1999)

Assisi, bazilika S. Francesco i dr. franjevački spomenici (2000)

Verona (2000)

Liparski otoci (2000)

Tivoli, Villa d’Este (2001)

◇kasnobarokni gradovi Val di Noto (Sicilija) (2002)

◇Sacri Monti (svete planine) Pijemonta i Lombardije (2003) (Varese)

○Monte San Giorgio, morski fosili iz trijasa (2003., 2010)

Cerveteri, etrurska nekropola (2004)

Tarquinia, etrurska nekropola (2004)

◇Val d’Orcia, kraj u Toskani (2004)

Siracusa i nekropola Pantalica (2005)

Genova, palače u ulici Strada Nuova (Via Garibaldi) i kompleks Palazzi dei Rolli (2006)

Mantova (2008)

◇Sabbioneta (2008)

◇Retijska pruga u krajoliku Albula / Bernina (2008)

Dolomitske Alpe (2009)

◇langobardska središta u Italiji (2011)

◇prapovijesne naseobine sojenica oko Alpa (2011)

◇vile i vrtovi obitelji Medici u Toskani (2013)

Etna (2013)

○bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe, u Italiji Sasso Fratino, Monte Raschio, Monte Cimino, Falascone, Pavari-Sfilzi, Cozzo Ferriero, Pollinello, Valle Infernale i pet šuma u regijama Abruzzo, Lazio i Molise (2007., 2011., 2017., 2021)*

◇vinogradarski krajolik Pijemonta – Langhe-Roero i Monferrato (2014)

◇arapsko-normanski Palermo, te stolne crkve u Cefalùu i Monrealeu (2015)

◇Venecijanski obrambeni sustav XVI. i XVII. st., u Italiji Bergamo, Peschiera del Garda, Palmanova (2017)*

Ivrea, industrijski grad (2018., 2021)

◇obronci prosecca u okolici Conegliana i Valdobbiadenea (2019)

◇ciklusi fresaka iz XIV. st. u Padovi (2021)

◇glasovita europska kupališna lječilišta, u Italiji terme Montecatini (2021)*

◇bolonjski trijemovi (2021)

○evaporitski krš i špilje Sjevernih Apenina (2023)

Izrael

◇stari grad i bedemi Jeruzalema (1981)

Masada (2001)

Akko (Acre), stari dio grada (2001)

Tel Aviv-Yafo (2003)

◇biblijski tel Megido (2005)

◇biblijski tel Hazor (2005)

◇biblijski tel Be’er Sheva’ (Beersheba) (2005)

◇gradovi na Putu tamjana u pustinji Negev (2005)

◇behaistička svetišta u Haifi i zapadnoj Galileji (2008)

◇nalazišta pračovjeka na planini Karmel, špilje Nahal Me’arota / Wadi el-Mughare (2012)

◇ špilje Mareša i Bet Guvrin (2014)

◇ nekropola Bet Še’arim (2015)

Jamajka

Gorja Blue i John Crow (2015)

Japan

◇budistički spomenici područja Horyuji (1993)

Himeji, dvorac (1993)

○Shirakami-Sanchi, šumsko planinsko područje na Honshuu (1993)

○Yakushima, otok (1993)

◇povijesni spomenici staroga Kyota (gradovi Kyoto, Uji i Otsu) (1994)

◇tradicionalna sela područja Shirakawa-go i Gokayama (1995)

Hiroshima, spomenik žrtvama atomske bombe (1996)

◇Itsukushima, šintoistički hram (1996) (Hiroshima)

Nara, kulturnopovijesni spomenici (1998)

Nikko, hramovi (1999)

◇Ryukyu, dvorci i drugi povijesni spomenici (2000)

◇svetišta i hodočasnički putovi na planini Kii (2004., 2016)

○Shiretoko, poluotok na Hokkaidu (2005)

◇Iwami Ginzan, rudnici srebra (2007., 2010)

◇Hiraizumi, hramovi, vrtovi i arheološki lokaliteti (2011)

○otočje Ogasawara (Bonin) (2011)

Fuji, sveto mjesto i izvor umjetničkog nadahnuća (2013)

◇Tomioka, tvornica svile i povezani lokaliteti (2014)

◇lokaliteti japanske industrijske revolucije iz razdoblja dinastije Meiji (2015)

◇arhitektonska ostvarenja Le Corbusiera, u Japanu (Nacionalni muzej zapadne umjetnosti) (2016)

◇sveti otok Okinoshima i povezani lokaliteti u regiji Munakata (2017)

◇skriveni kršćanski lokaliteti u regiji Nagasakija (2018)

◇pogrebni humci drevnog Japana (kofuni) iz skupine Mozu-Furuichi (2019)

○otoci Amami-Oshima, Tokunoshima, Iriomote i sjeverni dio Okinawe (2021)

◇Jomon, prapovijesni arheološki lokaliteti na sjeveru otoka Honshua i na jugu Hokkaida (2021)

Jemen

◇Šibam (Shibam), stari grad u Hadramautu (1982)

Sana, stari dio grada (1986)

◇Zabid, povijesni grad (1993)

Sokotra (2008)

◇Marib (Maʼrib), spomenici Sabejskoga Kraljevstva (2023)

Jordan

Petra, antički grad (1985)

◇dvorac Quseir Amra (Qasr Amrah) (1985)

◇Um er-Rasas, arheološki lokalitet (2004)

Wadi Rum (2011)

◇Al-Magtas (Al-Maġṭas), hodočasničko »mjesto krštenja« na istočnoj obali rijeke Jordana (2015)

◇Salt (As-Salṭ), grad tolerancije i gostoljubivosti (2021)

Južnoafrička Republika

◇nalazišta fosilnih ostataka hominida Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai i dr. (1999., 2005)

○park iSimangaliso (prije Greater St. Lucia) (1999)

◇otok Robben (1999)

park Maloti-Drakensberg (2000., 2013) (Drakensberg)

◇Mapungubwe, kulturni pejzaž (2003., 2014)

○zaštićeno područje (vegetacija fynbos) pokrajine Western Cape (2004., 2015)

○krater Vredefort (2005)

◇Richtersveld, kulturni i prirodni krajolik (2007)

◇ Khomani, kulturni pejzaž (2017)

○ planine Barberton Makhonjwa (2018)

Kambodža

Angkor (1992)

◇hram Preah Vihear (2008)

◇hramski kompleks Sambor Prei Kuk u drevnoj prijestolnici Išanapura (2017)

◇arheološki lokalitet Koh Ker (drevna Lingapura ili Chok Gargyara) (2023)

Kamerun

○rezervat Dja (1987)

○Sangha, nacionalni parkovi, u Kamerunu nacionalni park Lobéké (2012)*

Kanada

◇L’Anse aux Meadows, vikinško naselje (1978)

○nacionalni park Nahanni (1978)

○pokrajinski park Dinosaur (1979)

○nacionalni park Kluane (1979., 1992., 1994) (Yukon)*

○nacionalni park Wrangell-St. Elias (1979., 1992., 1994) (Yukon)*

○nacionalni park Glacier Bay (1979., 1992., 1994) (Yukon)*

○park Tatshenshini-Alsek (1979., 1992., 1994) (Yukon)*

◇park Head-Smashed-In Buffalo Jump (1981)

◇SGang Gwaay (otok Anthony), ostatci staroga naselja (1981)

○nacionalni park Wood Buffalo (1983)

○parkovi kanadskoga dijela Stjenjaka (1984., 1990) (Banff National Park)

Québec, povijesna gradska jezgra (1985)

○nacionalni park Gros Morne (1987)

◇Lunenburg, stari grad (1995)

○nacionalni parkovi Waterton i Glacier (1995)*

○nacionalni park Miguasha (1999)

◇kanal Rideau (Ottawa–Kingston) (2007)

○Joggins, stijene s fosilima (2008)

◇Grand Pré, kulturni krajolik (2012)

◇Red Bay, baskijska kitolovna postaja (2013)

○nalazište fosilâ Mistaken Point (2016)

riječni, jezerski i močvarni krajolik Pimachiowin Aki (2018)

◇zapisi na stijenama Áísínai’pi (2019)

◇arheološki lokalitet Tr’ondëk-Klondike (2023)

○ paleontološko nalazište na otoku Anticosti (2023)

Kapverdski otoci

◇Cidade Velha, povijesno središte (2009)

Katar

◇Al Zubarah, arheološki lokalitet (2013)

Kazahstan

◇mauzolej hodže Ahmeda Jesevija u Turkestanu (2003)

◇Tamgaly, arheološki lokalitet (2004)

○Sarijarka, stepa i jezera sjevernog Kazahstana (2008)

Put svile, mreža putova na pravcu Changʼan (Xi’an) – Tien Shan, u Kazahstanu lokaliteti Kajalyk (Qojlyq), Talgar (Talğar), Aktobe (Aqtöbe), Kulan (Qūlan), Ornek (Örnek), Akyrtas (Aqyrtas), Kostobe (Qostöbe) i Karamergen (Qaramergen) (2014)*

○zapadni Tien Shan, u Kazahstanu prirodni rezervati Karatau (Qaratau) i Aksu-Žabagly (Aqsu-Jabağly) te nacionalni park Sajram-Ugam (Sairam-Ögem) (2016)*

○hladne zimske pustinje Turana (2023)* 

Kenija

○nacionalni parkovi jezera Turkana (1997., 2001) (Rudolfovo jezero)

○nacionalni park Mount Kenya (1997., 2013)

◇Lamu, grad na istoimenom otoku (2001)

◇svete šume (kaye) naroda Mijikenda (2008)

◇utvrđena sela (kaye) naroda Mijikenda (2009)

Mombasa, portugalska utvrda (2011)

○Great Rift Valley, jezera Bogoria, Nakuru i Elementaita (2011)

○Thimlich Ohinga, arheološki lokalitet (2018)

Kina

◇carske palače dinastija Ming i Qing u Pekingu i Shenyangu (1987., 2004)

◇mauzolej prvoga cara dinastije Qin (Ch’in) kraj Xi’ana (1987)

◇špilje Mogao, pokrajina Gansu (1987)

planina Tai Shan (1987)

Zhoukoudian, nalazište pekinškoga čovjeka (1987)

Kineski zid (1987)

planina Huang Shan (1990., 2012)

○Huanglong, kraj u Sichuanu (1992)

○Jiuzhaigou, rezervat prirode u Sichuanu (1992)

○park Wulingyuan u Hunanu (1992)

◇palače i hramovi planine Wudang (1994)

Lhasa, palača i tvrđava Potala, samostan Jokhang i palača Norbulingka (1994., 2000., 2001)

Chengde, ljetna rezidencija dinastije Qing (1994)

◇Qufu, Konfucijev hram i groblje (1994)

◇nacionalni park Lushan (1996) (Jiujiang)

planina Emeishan (1996)

Budin kip kraj Leishana (1996)

◇Ping Yao (1997)

◇vrtovi grada Suzhou (1997., 2000)

◇Lijiang, stari dio grada (1997., 2012)

Peking, ljetna carska palača s parkom (1998)

Peking, Nebeski hram (1998)

Dazu kraj Chongqinga, kipovi u stijeni (1999)

planina Wuyi (1999., 2017)

◇tradicionalna sela Xidi i Hongcun, pokrajina Anhui (2000)

◇carske grobnice dinastija Ming i Qing (2000., 2003., 2004)

◇Longmen, špiljski hramovi kraj Luoyanga (2000)

◇planina Qingcheng (hramovi) i irigacijski sustav Dujiangyan (2000)

◇Yungang, špiljski hramovi (2001) (Datong)

Tri usporedne rijeke – zaštićena područja u gornjem porječju Yangtzea, Mekonga i Salweena u Yunnanu (2003., 2010) (Hengduan)

◇prijestolnice i grobnice kraljevstva Koguryŏ (2004)

Macao, povijesno središte (2005)

○rezervati panda u Sichuanu (2006)

◇Yin Xu, arheološki lokalitet kraj Anyanga (2006)

◇utvrde u Kaipingu, pokrajina Guangdong (2007)

○krško područje južne Kine (2007., 2014)

◇zemljane građevine (tuloui), pokrajina Fujian (2008)

○nacionalni park Sanqing Shan (2008)

◇planina Wutai s budističkim hramovima i samostanima (2009)

○Danxia reljefni oblici (2010)

Dengfeng, povijesni spomenici (2010)

◇Hi Hu (Zapadno jezero), Hangzhou (2011)

○Chengjiang, nalazište fosila (2012)

◇Xanadu (2012)

◇Honghe Hani, terasasta polja riže (2013)

Tien Shan, Xinjiang (2013)

Put svile, mreža putova na pravcu Changʼan (Xiʼan) – Tien Shan, u Kini 22 lokaliteta (2014)* 

Veliki kanal (2014., 2016) 

◇lokaliteti upravnoga sustava Tusi – utvrde Laosicheng, Tangya i Hailongtun (2015) (Zunyi)

○Shennongjia, područje bioraznolikosti u pokrajini Hubei (2016., 2021)

◇kulturni pejzaž stijenskog slikarstva na planini Huashan, u dolini rijeke Zuojiang (2016)

◇otok Gulangyu (Kulangsu), povijesna naseobina (2017) (Xiamen)

○ravnjak Hoh Xil u Tibetskom visočju (2017) 

○planinski masiv Fanjingshan, u pokrajini Guizhou (2018)

◇Liangzhu, arheološko nalazište (2019)

○ornitološki rezervat ptica selica na obali Žutoga mora i Bohajskoga zaljeva (2019)

◇Quanzhou, lučko-trgovačko središte dinastija Song i Yuan (2021)

◇kulturni pejzaž starih šuma čaja na planini Jingmai na području Pu’era, Yunnan (2023)

Kirgistan

◇Sulejmanova planina (2009) ()

Put svile, mreža putova na pravcu Chang’an (Xi’an) – Tien Shan, u Kirgistanu lokaliteti Ak-Beshim, Burana i Krasnaya Rechka (2014)*

○zapadni Tien Shan, u Kirgistanu prirodni rezervati Sary-Chelek, Besh-Aral i Padysha-Ata (2016)* 

Kiribati

○otočje Phoenix (2010)

Kolumbija

Cartagena, luka, utvrda i dr. spomenici (1984)

○nacionalni park Los Katíos (1994)

◇Santa Cruz de Mompox, stara gradska jezgra (1995)

◇Tierradentro, nacionalni arheološki park (1995)

◇San Agustín, arheološki park (1995)

○Malpelo, otok s okolnim morem (2006)

◇kolumbijski kultivirani krajolici kave (2011)

◇Qhapaq Ñan, andska mreža putova, u Kolumbiji ih je osam (2014)*

nacionalni park Chiribiquete (2018)

Kongo, Demokratska Republika

○nacionalni park Virunga (1979)

○nacionalni park Kahuzi-Biega (1980)

○nacionalni park Garamba (1980)

○nacionalni park Salonga (1984)

○rezervat Okapi (1996)

Kongo, Republika

○Sangha, nacionalni parkovi, u Kongu nacionalni park Nouabalé-Ndoki (2012)*

○šumski masiv Odzala-Kokoua (2023)

Koreja, DNR

◇prijestolnice i grobnice kraljevstva Koguryŏ (2004)

◇Kaesŏng, povijesni spomenici (2013)

Koreja, Republika

◇budistički hram Haeinsa sa zbirkom budističkih tekstova Tripitaka Koreana (1995) (Daegu)

Seoul, hram Jongmyo (1995)

◇špilja Seokguram i hram Pulguksa (Bulguksa) (1995)

Seoul, palača Changdeokgung (1997)

Suwon, tvrđava Hwaseong (1997)

◇dolmeni Gochang, Hwasun i Ganghwa (2000)

Gyeongju (Kyŏngju), ruševine hrama i palača kraljevstva Silla (2000)

Jeju (Cheju), vulkanski otok (2007., 2018)

◇kraljevske grobnice dinastije Yi (Joseon/Chosŏn) (2009., 2013)

◇Hahoe i Yangdong, povijesna sela (2010)

◇Namhansanseong, prijestolnica dinastije Yi (Joseon/Chosŏn) (2014)

◇Baekje, povijesna područja (2015)

◇ Sansa, planinski budistički samostani (2018)

◇Seowon, novokonfucijska učilišta (2019)

○Getbol, pličine plime i oseke (2021)

◇tumuli konfederacije naroda Gaya (2023)

Kostarika

○gorje Talamanca – rezervat La Amistad/nacionalni park La Amistad (1983., 1990)*

○nacionalni park Cocos Island (1997., 2002)

○Guanacaste, zaštićeno područje (1999., 2004)

◇pretkolumbovska naseobina, arheološko nalazište kamenih sfera na ušću rijeke Diquís (2014)

Kuba

Havana, stari dio grada i utvrde (1982)

◇grad Trinidad i dolina Valle de los Ingenios (1988)

Santiago de Cuba, utvrda San Pedro de la Roca (1997)

○nacionalni park Desembarco del Granma (1999)

◇Dolina Viñales (1999)

◇prva plantaža kave u jugoistočnoj Kubi (2000)

○nacionalni park Alejandro de Humboldt (2001)

Cienfuegos, stara gradska jezgra (2005)

Camagüey, stara gradska jezgra (2008)

Laos

Luang Prabang (1995., 2013)

◇Vat Phou, ruševine khmerskoga hrama (2001)

◇dolina vrčeva, megalitički lokaliteti na visoravni Xiang Khouang (2019)

Latvija (Letonija)

Riga, povijesna gradska jezgra (1997)

◇Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

◇povijesna jezgra grada Kuldīga (2023)

Lesoto

park Maloti-Drakensberg (2000., 2013) (Drakensberg)

Libanon

◇Andžar (Anğar), arheološki lokalitet (1984)

Balbek (Baalbek), arheološki lokalitet (1984)

Biblos, antički fenički grad (1984)

Tir (Sur), fenički grad (1984., 2013)

◇dolina Kadiša (Wādī Qādīšā; Sveta dolina) i Šuma Božjih cedrova (Horš Arz ar-Rabb) (1998)

◇Velesajam Rašid Karame u Tripoliju, projekt Oscara Niemeyera (2023)

Libija

Cirena, arheološki lokalitet (1982)

Leptis Magna, arheološki lokalitet (1982)

Sabratha, arheološki lokalitet (1982)

◇Tadrart Acacus, oslikane špilje u blizini grada Ghata (1985)

Gadamis, stari dio grada (1986)

Litva

Vilnius, povijesna gradska jezgra (1994., 2012)

◇pješčani prud Kurska kosa (Kuršijų nerija/Kuršskaja kosa), kulturni krajolik (2000) (Kurski zaljev)*

◇Kernavė, arheološki lokalitet (2004)

Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

◇modernistički Kaunas: arhitektura optimizma, 1919‒39 (2023)

Luksemburg

◇grad Luxembourg (1994)

Madagaskar

○rezervat Tsingy de Bemaraha (1990)

◇Ambohimanga, arheološki lokalitet (2001)

○kišne šume Atsinanana (2007)

○suhe šume Andrefane (1990., 2003)

Madžarska

Budimpešta (1987., 2002)

◇tradicionalno selo Hollókő (1987)

○špilja Aggtelek/Slovački krš (1995., 2000., 2008)*

◇benediktinska opatija Pannonhalma i okolica (1996)

◇nacionalni park Hortobágy (1999)

◇ranokršćansko groblje u Pečuhu (2000)

◇kulturni krajolik oko Nežiderskoga jezera (Fertő-tό/Neusiedler See) (2001)

◇vinogradarski kraj Tokaj (2002) 

Malavi

○nacionalni park Lake Malawi (1984)

◇Chongoni, oslikane špilje (2006)

Malezija

○nacionalni park Gunung Mulu (2000)

○park Kinabalu (2000)

Melaka (2008., 2011)

Georgetown (2008., 2011)

◇arheološka nalazišta u dolini Lenggong (2012)

Mali

Djenné (1988)

Timbuktu (1988)

Bandiagara (zemlja Dogona) (1989)

◇Gao, grobnica Askia (2004)

Malta

Valletta (1980)

◇hipogej Ħal Saflieni (1980)

◇megalitički hramovi (1980., 1992., 2015) (Gozo)

Maroko

Fès (Fez), medina (1981)

Marrakech, medina (1985)

◇utvrđeni grad Aït Benhaddou (1987)

Meknès, stara gradska četvrt (1996)

◇Volubilis, arheološki lokalitet (1997., 2008)

Tetuán, medina (1997)

Essaouira (2001)

Jadida, portugalska utvrda (2004)

Rabat (2012)

Maršalovi Otoci

◇područje nuklearnih pokusa na atolu Bikini (2010)

Mauretanija

○nacionalni park Banc d’Arguin (1989) (Arguin)

◇trgovačka središta na karavanskom putu: Ouadane, Chinguetti, Tichitt i Oualata (1996)

Mauricijus

Port Louis, imigracijski kompleks zgrada (Aapravasi Ghat) (2006)

◇Le Morne, kulturni krajolik (2008., 2011)

Meksiko

México, stara gradska jezgra i Xochimilco (1987)

Oaxaca, stara gradska jezgra i arheološki lokalitet Monte Albán (1987)

Puebla, stara gradska jezgra (1987)

Palenque, pretkolumbovski grad (1987)

Teotihuacán, pretkolumbovski grad (1987)

○Sian Ka’an, rezervat biosfere (1987)

Guanajuato i okolni rudnici srebra (1988)

Chichén Itzá, pretkolumbovski grad (1988)

Morelia, stara gradska jezgra (1991)

◇El Tajín, pretkolumbovski grad (1992)

Zacatecas, povijesna gradska jezgra (1993)

◇Sierra de San Francisco (Baja California), oslikane špilje (1993)

○El Vizcaíno (Baja California), rezervat (1993)

◇Popocatépetl, samostani s početka XVI. st. (1994., 2021)

Querétaro, stara gradska jezgra (1996)

◇Uxmal, pretkolumbovski grad (1996)

Guadalajara, hospicij Cabañas (1997)

◇Casas Grandes (Paquimé), arheološki lokalitet (1998)

◇Tlacotalpan, arhitektonski spomenici (1998)

◇Xochicalco, arheološki lokalitet (1999)

Campeche, utvrđeni grad (1999)

◇Calakmul, grad Maya u saveznoj državi Campeche (2002., 2014)

◇franjevačke misije na području Sierra Gorda u saveznoj državi Querétaro (2003)

◇kuća i studio arhitekta Luisa Barragána u Méxicu (2004) (Barragán, Luis)

○otoci i zaštićena područja u Kalifornijskom zaljevu (2005., 2007., 2011)

◇polja agava i destilerije tekile u saveznoj državi Jalisco (2006)

México, kampus sveučilišta Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (2007)

○rezervat biosfere leptira monarha (2008)

◇grad San Miguel i svetište Jesús Nazareno de Atotonilco (2008)

◇Camino Real de Tierra Adentro, povijesni put srebra (2010)

◇Yagul i Mitla, prapovijesne špilje u dolini Oaxace (2010)

○rezervat biosfere El Pinacate y Gran Desierto de Altar (2013)

◇akvedukt i hidraulički sustav oca Temblequea (2015)

○arhipelag Revillagigedo (2016)

dolina Tehuacán-Cuicatlán (2018)

Mikronezija

◇Nan Madol, obredno središte (2016)

Mjanmar

◇stari gradovi naroda Pyu: Halin, Beikthano i Sri Ksetra u suhom području rijeke Irrawaddy (2014)

◇budističko središte Pagan (Bagan) (2019)

Mongolija

○bazen jezera Uvs Nuur (Ubsu Nur) (2003)*

◇kulturni krajolik doline Orhona (2004)

◇petroglifi u mongolskom dijelu Altaja (2011)

◇ Burhan Haldun, planina i okolni sveti krajolik (2015)

○ Dauria, krajolik (2017)*

◇ jelenji kameni spomenici i srodna nalazišta iz brončanog doba na padinama planinskog visočja Khangai (2023)

Moldavija

◇Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

Mozambik

◇otok Moçambique (1991)

Namibija

◇Twyfelfontein, oslikane špilje (2007)

Namib (2013)

Nepal

◇dolina Katmandu, povijesni spomenici (1979., 2006)

○nacionalni park Sagarmatha (1979) (Mount Everest)

○nacionalni park Royal Chitwan (1984)

◇Lumbini, budističko hodočasničko mjesto (1997)

Niger

○rezervati prirode Aïr i Ténéré (1991) (Aïr)

○prirodni kompleks W-Arly-Pendjari, u Nigeru nacionalni park W (1996, 2017)*

Agadez, povijesno središte (2013)

Nigerija

◇Sukur, kulturni krajolik (1999)

◇Osun-Osogbo, »sveta« šuma (2005)

Nikaragva

◇León Viejo, ruševine grada kraj Leóna (2000)

León, katedrala (2011)

Nizozemska

◇Schokland, arheološki lokalitet i kulturni krajolik (1995) (Flevoland)

Amsterdam, Obrambena linija (zidine) (1996., 2021)

Willemstad, grad i luka, Nizozemski Antili (1997)

◇Kinderdijk-Elshout, sustav za odvodnjavanje s vjetrenjačama (1997)

◇Ir. D. F. Woudagemaal, parna pumpna stanica kraj Lemmera (1998)

◇polder Beemster (1999) (Hoorn)

◇kuća Schröder arhitekta G. T. Rietvelda u Utrechtu (2000)

Waddensko more (2009., 2011., 2014)*

Amsterdam, kanali (2010., 2021)

◇ industrijska arhitektura Van Nellefabriek u Rotterdamu (2014)

◇ kolonije dobrohotnosti, u Nizozemskoj Frederiksoord-Wilhelminaoord i Veenhuizen (2021)*

◇ granice Rimskoga Carstva, donjogermanski limes, u Nizozemskoj 39 lokaliteta (2021)*

◇ planetarij Eisinga u Franekeru (2023)

Norveška

Bergen, stara gradska četvrt Bryggen (1979)

◇Urnes, drvena crkva (1979)

◇Røros, rudarski grad (1980., 2010)

◇Alta, oslikane stijene (1985)

◇otočje Vega (2004., 2017)

◇Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

○Geirangerfjord i Nærøyfjord, zapadnonorveški fjordovi (2005)

◇ industrijska baština u Notoddenu i Rjukanu (2015)

Novi Zeland

○park Te Wahipounamu (1990) (Fiordland)

nacionalni park Tongariro (1990., 1993)

○subantarktički otoci (Snares, Bounty, Antipodes, Auckland i Campbell) (1998)

Njemačka

Aachen, katedrala (1978., 2013)

Speyer, katedrala (1981)

Würzburg, biskupska rezidencija (1981., 2010)

◇Wies, hodočasnička crkva (1983., 2011)

Brühl, dvorci Augustusburg i Falkenlust (1984)

Hildesheim, katedrala i crkva St. Michael (1985., 2008)

Trier, rimski spomenici, katedrala i crkva Liebfrauenkirche (1986)

◇granice Rimskoga Carstva (limes) (1987., 2005., 2008)*

Lübeck, hanzeatski dio grada (1987., 2009)

◇dvorci i parkovi Potsdama i Berlina (1990., 1992., 1999)

◇samostan Lorsch (1991., 2011)

◇rudnici Rammelsberga i povijesna gradska jezgra Goslara (1992., 2008., 2010)

◇samostan Maulbronn (1993., 2019)

Bamberg (1993)

Quedlinburg (1994)

◇željezara u Völklingenu (1994) (Saar)

○nalazište fosila rudnika Messel (1995., 2010)

◇kompleks zgrada Bauhausa u WeimaruDessau-Roßlau i Bernauu (1996., 2017)

Köln, katedrala (1996., 2008)

◇spomenici M. Luthera u Eislebenu i Wittenbergu (1996)

Weimar (1998)

◇Museumsinsel u Berlinu (1999)

◇dvorac Wartburg (1999) (Eisenach)

◇dvorci i parkovi Dessau-Wörlitz (2000., 2019)

◇samostan otoka Reichenau (2000)

◇rudarsko-industrijski kompleks Zollverein u Essenu (2001)

◇povijesna gradska jezgra u Stralsundu i Wismaru (2002)

◇dolina srednjeg toka Rajne (2002)

◇Muskauer Park/Park Muzakowski (2004)*

Bremen, gradska vijećnica i Rolandov kip (2004)

Regensburg, stari dio grada (2006)

○bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe, u Njemačkoj Jasmund, Serrahn, Grumsin, Hainich i Kellereald (2007., 2011., 2017., 2021)*

◇stambena naselja berlinske moderne (2008) (Berlin)

○Waddensko more (2009., 2011., 2014)*

◇Alfeld, tvornica Fagus (2011) (Gropius, Walter)

◇prapovijesne naseobine sojenica oko Alpa (2011)

Bayreuth, markgrofovska opera (2012)

Kassel, park Wilhelmshöhe (2013)

◇Corvey, karolinški westwerk i civitas (samostansko-dvorski kompleks) (2014)

◇četvrti Speicherstadt i Kontorhaus sa zgradom Chilehaus u Hamburgu (2015)

◇arhitektonska ostvarenja Le Corbusiera, u Njemačkoj kuće u naselju Weißenhof u Stuttgartu (2016)*

◇špilje i umjetnost ledenoga doba u Švapskoj Juri (2017)

◇arheološki pogranični kompleks Hedeby i Danevirke (2018)

◇katedrala u Naumburgu (2018)

◇Erzgebirge/Krušnohoří, rudarsko područje, u Njemačkoj 17 lokaliteta (2019)*

◇sustav upravljanja vodama u Augsburgu (2019)

◇granice Rimskoga Carstva, zapadni dio dunavskog limesa, u Njemačkoj 24 lokaliteta (2021)*

◇granice Rimskoga Carstva, donjogermanski limes, u Njemačkoj 62 lokaliteta (2021)*

◇ Mathildenhöhe, umjetnička kolonija u Darmstadtu (2021)

◇ ShUM (akronim od hebrejskih naziva gradova), židovski religijski i društveni objekti u Speyeru, Wormsu i Mainzu (2021)

◇ glasovita europska kupališna lječilišta, u Njemačkoj Bad Ems, Baden-Baden i Bad Kissingen (2021)*

◇ židovska baština u srednjovjekovnom povijesnom središtu Erfurta, glavnoga grada Tiringije (2023)

Obala Bjelokosti

○rezervat Mont Nimba (1981., 1982)*

○nacionalni park Taï (1982)

○nacionalni park Komoé (1983)

Grand-Bassam (2012)

◇džamije u sudanskom stilu na sjeveru Obale Bjelokosti (lokaliteti Tengréla, Kouto, Sorobango, Samatiguila, Nambira, Kong i Kaouara) (2021)

Oman

◇utvrda Bahla (1987)

◇Bat, Al-Khutm i Al-Ayn, arheološki lokaliteti (1988)

◇šume tamjana i naselja na Putu tamjana (2000)

◇irigacijski sustavi (aflaj) (2006)

◇Kalhat (Qalhāt), drevni trgovački lučki grad (2018)

Pakistan

Mohenjo Daro, drevni grad (1980)

◇Takht-i-Bahi i Sahr-i-Bahlol, budističke ruševine (1980)

Taxila (1980)

Lahore, utvrda i vrtovi Shalimar (1981)

Thatta, povijesni spomenici (1981)

◇utvrda Rohtas (1997)

Palau

Rock Islands, zaštićeno područje južne lagune (2012)

Palestina

◇stari grad i bedemi Jeruzalema (1981)

◇crkva Rođenja Isusova i hodočasničke staze Betlehema (2012)

◇kulturni pejzaž južnoga Jeruzalema, obronci brijega Batira (Al-Battīr) (2014)

◇stari mamelučki grad Halil (arapski Al-Ḫalīl, hebrejski Ḥevrōn) (2017)

◇drevni Jerihon (Tall as-Sulṭān) (2023)

Panama

◇utvrde Portobelo i San Lorenzo (1980)

○nacionalni park Darién (1981)

○gorje Talamanca – rezervat La Amistad/nacionalni park La Amistad (1983., 1990)*

◇arheološki lokalitet Panamá Viejo i povijesna četvrt grada Paname (1997., 2003) (Panamá)

○nacionalni park Coiba (2005)

Papua Nova Gvineja

◇Kuk, arheološki lokalitet (2008)

◇Kuk, kultivirani pejzaž (2008)

Paragvaj

◇isusovačke misije La Santísima Trinidad de Paraná i Jesús de Tavarangue (1993)

Peru

Cusco (1983)

Machu Picchu (1983)

Chavín de Huántar, arheološki lokalitet (1985)

○nacionalni park Huascarán (1985)

Chan Chan (1986)

○nacionalni park Manú (1987., 2009)

Lima, povijesna gradska jezgra (1988., 1991)

nacionalni park Río Abiseo (1990., 1992)

◇crteži na tlu (geoglifi) kulture Nazca (1994)

Arequipa, povijesna gradska jezgra (2000)

◇Caral-Supe, arheološki lokalitet (2009)

◇Qhapaq Ñan, andska mreža putova, u Peruu ih je 53 (2014)*

◇Chankillo, prapovijesni religijsko-astronomski kompleks (2021)

Poljska

Krakov, povijesna gradska jezgra (1978., 2010)

◇rudnici soli Wieliczka (1978., 2008., 2013)

◇Auschwitz-Birkenau, koncentracijski logor (1979) (Oświęcim)

Beloveška šuma (1979., 1992., 2014)

Varšava, povijesna gradska jezgra (1980., 2014)

Zamość, stari grad (1992)

Malbork, utvrđeni dvorac (1997)

Toruń, stara gradska jezgra (1997)

◇Kalwaria Zebrzydowska, hodočasničko središte (1999)

◇crkve u Jaworu i Świdnici (2001)

◇drvene crkve Małopolskoga vojvodstva (2003)

◇Muskauer Park / Park Mużakowski (2004)*

◇Hala Stulecia (Hala stoljeća) ili Hala Ludowa (Narodna hala) u Wrocławu (2006)

◇drvene crkve u području Karpata u Poljskoj i Ukrajini (2013)

○ bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe, u Poljskoj planine Bieszczady (2007., 2011., 2017., 2021)*

◇ rudnik i nadzemni sustav gospodarenja vodom, Tarnowskie Góry (2017)

◇ Krzemionki, prapovijesni rudnici kremena (2019)

Portugal

Angra do Heroísmo (Azori), središnji dio grada (1983)

Tomar, samostan Convento de Cristo (1983)

Batalha, samostan (1983)

Lisabon, crkva i samostan sv. Jeronima te Toranj u četvrti Belém (1983., 2008)

Évora, povijesna gradska jezgra (1986)

Alcobaça, samostan (1989)

Sintra (1995)

Porto (Oporto), povijesna gradska jezgra (1996)

◇dolina Côa i Siega Verde, prapovijesni crteži u stijeni (1998., 2010)

Madeira, lovorove šume (1999)

Alto Douro, vinogradarsko područje (2001)

Guimarães, povijesna gradska jezgra (2001)

◇otok Pico, vinogradarsko područje (2004)

Elvas, stari grad i njegove utvrde (2012., 2013)

◇Sveučilište Coimbra (2013., 2019)

Mafra, kraljevski kompleks (2019)

◇svetište Bom Jesus do Monte u Bragi (2019)

◇povijesna gradska jezgra Guimarãesa i područje Couros (2001., 2023)

Ruanda

◇spomen-mjesta genocida: Nyamata, Murambi, Gisozi i Bisesero (2023)

○nacionalni park Nyungwe (2023)

Rumunjska

○delta Dunava (1991)

◇crkve okruga Suceava (1993., 2010)

◇Horezu, manastir (1993)

◇sela u Transilvaniji s utvrđenim crkvama (1993., 1999)

◇dačke utvrde na planini Orăştie (1999)

◇Sighişoara, povijesna gradska jezgra (1999)

◇drvene crkve Maramureşa (1999)

○bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe, u Rumunjskoj 12 lokaliteta (2007., 2011., 2017., 2021)*

◇Roșia Montană, rudarski krajolik (2021)

Rusija

Sankt Peterburg, povijesna gradska jezgra i drugi arhitektonski spomenici u okolici (1990., 2013)

◇Kiži, otok-arhitektonski spomenik u jezeru Onega (1990)

Moskva, Kremlj i Crveni trg (1990)

Solovecki otoci, manastiri, crkve i drugi arhitektonski spomenici (1992)

Veliki Novgorod i okolica, arhitektonski i dr. spomenici (1992)

Vladimir i Suzdalj, arhitektonski spomenici (1992)

Sergijev Posad, Trojice-Sergijeva lavra (1993)

◇crkva u selu Kolomenskoe kraj Moskve (1994)

○netaknuta šuma Republike Komi (1995)

Bajkalsko jezero (1996)

○vulkani Kamčatke (1996., 2001)

○područja planine Altaj (1998)

○Zapadni Kavkaz (1999)

◇pješčani prud Kuršijų Nerija/Kuršskaja kosa, kulturni krajolik (2000)*

◇Ferapontov manastir u Vologodskoj oblasti (2000)

Kazanj, kremlj (2000)

○planina Sihote Alin (2001., 2018)

Derbent (2003)

○bazen jezera Uvs Nuur (Ubsu Nur) (2003)*

Moskva, Novodevički manastir (2004)

○rezervat otoka Vrangel (2004)

Jaroslavlj, povijesna gradska jezgra (2005)

◇Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

○visoravan Putorana (2010)

○Stupovi Lene, nacionalni park (2012., 2015)

◇Bolgar, arheološki i povijesni kompleks (2014)

◇katedrala i samostan Uzašašća na otoku-gradu Svijažsku u Tatarstanu (2017)

○Dauria, krajolik (2017)*

◇crkve pskovske škole arhitekture (2019)

◇petroglifi na obalnim hridima Oneškog jezera i Bijelog mora (2021)

◇ astronomski opservatoriji Kazanjskog federalnog sveučilišta (2023) (Kazanj)

Salvador

◇Joya de Cerén, arheološki lokalitet (1993)

San Marino

◇San Marino, povijesno središte i Monte Titano (2008)

Saudijska Arabija

◇Hidžr (Madā’in Ṣāliḥ), arheološki lokalitet (2008)

◇Dirija (Ad-Dir‘iyya), područje Turejf (Ṭurayf) (2010)

Džidda, povijesni grad, »vrata Meke« (2014)

◇stijenska umjetnost u regiji Hejl (Ḥa’il) (2015)

◇oaza Ahsa (Al-’Ahsā), kulturni krajolik (2018)

◇Hima (Ḥimā), kulturni krajolik (2021) 

○pustinjski pejzaž Uruk Bani Maarid (Urūq Banī Ma‘āriḍ ) (2023)

Sejšeli

○atol Aldabra (1982)

○rezervat prirode Vallée de Mai na otočiću Praslin (1983)

Senegal

◇otok Gorée (1978)

○nacionalni park Niokolo-Koba (1981)

○Djoudj, ornitološki rezervat (1981)

◇grad i otok Saint Louis (2000., 2007)

◇Senegambija, megalitička arhitektura (2006)*

◇delta Salouma (2011)

◇zemlja Bassarija, kulturni krajolik Bassarija, Bedika i Fulbi (2012)

Singapur

○ botanički vrt (2015)

Sirija

Damask, stari dio grada (1979., 2011)

Bosra, arheološki lokalitet (1980., 2017)

Palmira, arheološki lokalitet (1980., 2017)

Alep, stari dio grada (1986)

◇križarske utvrde Crac des Chevaliers (Qal‘at al-Hisn) i Saladinova utvrda (Qal‘at Salah al-Din) (2006)

◇antička sela sjeverne Sirije (2011)

Sjedinjene Američke Države

◇nacionalni park Mesa Verde (1978)

○nacionalni park Yellowstone (1978)

○nacionalni park Everglades (1979)

○nacionalni park Grand Canyon (1979)

◇Independence Hall u Philadelphiji (1979)

○nacionalni park Kluane (1979., 1992., 1994) (Yukon)*

○nacionalni park Wrangell-St. Elias (1979., 1992., 1994) (Yukon)*

○nacionalni park Glacier Bay (1979., 1992., 1994) (Yukon)*

○nacionalni park Tatshenshini-Alsek (1979., 1992., 1994) (Yukon)*

○nacionalni park Redwood (1980)

○nacionalni park Mammoth Cave (1981) (Mamutska špilja)

○nacionalni park Olympic (1981)

◇Cahokia Mounds, pretkolumbovsko naselje (1982., 2016)

San Juan i utvrda La Fortaleza u Portoriku (1983., 2016)

○nacionalni park Great Smoky Mountains (1983)

◇New York, Kip slobode (1984)

○nacionalni park Yosemite (1984)

◇područje kulture Chaco u New Mexicu (1987)

○nacionalni park Hawaii Volcanoes (1987) (Havajsko otočje)

Charlottesville, Monticello i zgrada University of Virginia (1987., 2015)

◇pueblo Taos u New Mexicu (1992)

○nacionalni park Carlsbad Caverns (1995)

○nacionalni parkovi Waterton i Glacier (1995)*

Papahānaumokuākea (2010)

◇monumentalni zemljani spomenici Poverty Pointa (2014)

◇franjevačke misije u San Antoniju (2015)

◇arhitektura XX. st. Franka Lloyda Wrighta (2019)

◇ceremonijalne građevine od zemlje kulture Hopewell (2023)

Sjeverna Makedonija

Ohridsko jezero i Ohrid (1979., 1980., 2009., 2019)*

○bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe, u Sjevernoj Makedoniji Dlaboka Reka (2007., 2011., 2017., 2021)*

Slovačka

Banská Štiavnica (1993)

Levoča i dvorac Spišský hrad s okolnim spomenicima (1993., 2009)

◇Vlkolínec, tradicionalno selo (1993)

○špilja Aggtelek/Slovački krš (1995., 2000., 2008)*

◇Bardejov, stari grad (2000)

○bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe, u Slovačkoj šume na području nacionalnog parka Poloniny i planinskog lanca Vihorlata (2007., 2011., 2017., 2021)*

◇drvene crkve u slovačkom dijelu Karpata (2008)

◇granica Rimskoga Carstva, zapadni dio dunavskog limesa, u Slovačkoj lokaliteti Rusovce-Gerulata i Iža-Kelemantia (2021)

Slovenija

○Škocjanske jame (1986) (Škocjan)

◇prapovijesne naseobine sojenica oko Alpa (2011)

Almadén (Španjolska) i Idrija, rudnici žive (2012)*

○ bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe, u Sloveniji šume Krokara i Snežnik-Ždrocle (2007., 2011., 2017., 2021)*

Jože Plečnika u Ljubljani, humani urbanizam (2021)

Solomonski Otoci

○atol Rennell (1998)

Srbija

Ras (Stari Ras) i Sopoćani (1979)

◇manastir Studenica (1986)

◇srednjovjekovni spomenici na Kosovu (Dečani, manastir Pećke patrijaršije, Gračanica i crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu) (2004., 2006)

◇Gamzigrad-Romuliana, palača rimskoga cara Galerija (2007) (Romuliana)

◇srednjovjekovna groblja sa stećcima, u Srbiji u Bajinoj Bašti i Prijepolju (2016)

Srednjoafrička Republika

○nacionalni park Manovo-Gounda St. Floris (1988)

○Sangha, nacionalni parkovi, u Srednjoafričkoj Republici nacionalni park Dzanga-Ndoki (2012)*

Sudan

◇planina Barkal i područje Napata, arheološki lokaliteti (2003)

Meroe, arheološki lokalitet (2011)

○Sanganeb i zaljev Dungonab s otokom Mukkawarom, morski nacionalni parkovi (2016)

Surinam

○rezervat prirode Centraal Suriname (2000)

Paramaribo, povijesna gradska jezgra (2002)

◇arheološko nalazište Jodensavanne (naselje Jodensavanne i groblje Cassipora Creek) (2023)

Sveta Lucija

○vulkanske planine Piton (Gros i Petit Piton) (2004)

Sveti Kristofor i Nevis

◇utvrda Brimstone Hill, nacionalni park (1999)

Španjolska

Granada, Alhambra, palača Generalife i četvrt Albayzín (1984., 1994)

Burgos, katedrala (1984., 2014)

Córdoba, povijesna gradska jezgra (1984., 1994)

El Escorial, dvorac i samostan kraj Madrida (1984)

◇građevine arhitekta Antonija Gaudíja (1984., 2005) (Barcelona)

Altamira, oslikana špilja (1985., 2008)

Oviedo, arhitektonski spomenici (1985., 1998)

Ávila, stara gradska jezgra (1985., 2007)

Segovia, stara gradska jezgra i akvedukt (1985., 2015)

Santiago de Compostela (1985)

○nacionalni park Garajonay na otoku Gomera (1986)

Toledo (1986)

◇mudéjarska arhitektura u Aragoniji (1986., 2001., 2016) (Teruel; Zaragoza)

Cáceres, stara gradska jezgra (1986., 2016)

Sevilla, katedrala, alkazar i Archivo General de Indias (1987., 2010)

Salamanca, stari grad (1988)

◇samostan Santa Maria de Poblet (1991)

Mérida, antički spomenici (1993)

◇Put sv. Jakova (za Santiago de Compostela) (1993., 2015)

◇samostan Santa María de Guadalupe (1993)

○nacionalni park Doñana (1994., 2005)

Cuenca, utvrđeni grad (1996)

Valencia, Burza svile (La Lonja de la Sede) (1996)

◇Las Médulas, antički rudnik zlata (1997)

Barcelona, Palača katalonske glazbe i bolnica Santa Creu i Sant Pau (1997., 2008)

Pireneji, područje oko Mont Perdua (1997., 1999)*

◇San Millán, samostani Yuso i Suso (1997)

◇slike i gravure na stijenama u istočnoj Španjolskoj (1998)

◇dolina Côa i Siega Verde, prapovijesni crteži na stijenama (1998., 2010)

Alcalá de Henares (1998)

Ibiza (1999)

La Laguna (San Cristóbal de La Laguna) (1999)

Tarragona, antički spomenici (Tarraco) (2000)

◇Atapuerca, arheološki lokalitet (2000)

◇Vall de Boí, ranoromaničke crkve (2000)

Elche, datuljne palme (2000)

Lugo, rimske zidine (2000)

◇Aranjuez, kraljevska palača s parkom (2001)

Úbeda i Baeza, renesansna arhitektura (2003)

◇Vizcaya, most između gradova Portugalet i Las Arenas (2006)

○nacionalni park Teide (2007)

◇Herkulov toranj u La Coruñi (2009)

◇Serra de Tramuntana, kulturni krajolik (2011) (Mallorca)

Almadén i Idrija (Slovenija), rudnici žive (2012)*

○bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe, u Španjolskoj šume na Ayllónu, Navarri i Picos de Europa (2007., 2011., 2017., 2021)*

◇nalazište dolmenâ Antequera (2016)

◇Azahara (Madīnat az-Zahrāʼ), sjedište Kordopskog Kalifata (2018)

◇Risco Caido i sveto gorje Gran Canarije, kulturni pejzaž (2019)

◇Paseo del Prado i Buen Retiro, krajolik znanosti i umjetnosti u Madridu (2021)

◇prapovijesna nalazišta talajotske kulture na otoku Menorca (2023)

Šri Lanka

Polonnaruwa, stari grad (1982)

Sigiriya, arheološki lokalitet (1982)

Anurādhapura, sveti grad (1982)

Galle, stari dio grada s utvrdama (1988)

Kandy, sveti grad (1988)

○šumski rezervat Sinharaja (1988)

◇Dambulla, špiljski hram (Zlatni hram) (1991)

○Središnja visoravan Šri Lanke (2010)

Švedska

◇Drottningholm, kraljevska rezidencija kraj Stockholma (1991., 2019)

◇Birka (otok Björkö) i Hovgården (otok Adelsö), arheološki lokaliteti (1993)

◇Engelsberg, talionice željeza (1993)

◇Tanum, petroglifi (1994)

Stockholm, groblje Skogskyrkogården (1994)

Visby, hanzeatski grad (1995)

◇crkveno selo Gammelstad kraj Luleå (1996)

područje Laponije (Gällivare, Arjeplog i Jokkmokk) (1996)

Karlskrona, ratna luka (1998)

◇kulturni krajolik južnog Ölanda (2000)

○finsko otočje Kvarken i švedska obala Botničkoga zaljeva (2000., 2006)*

Falun, rudarsko područje (bakar) (2001)

◇radiopostajaVarberg kraj Grimetona (2004)

◇Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

◇urešene farme Hälsinglanda (2012)

Švicarska

Müstair, benediktinski samostan (1983)

Sankt Gallen, samostan s katedralom i knjižnicom (1983)

Bern, stara gradska jezgra (1983)

Bellinzona (2000)

○područje Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn (2001., 2007) (Jungfrau; Aletsch)

○Monte San Giorgio, morski fosili iz trijasa (2003., 2010)

◇Lavaux, vinogradarski kraj (2007)

◇Retijska pruga u krajoliku Albula / Bernina (2008)

○Arena Sardona (navlaka Glarus) (2008)

◇urbanizam urarskih gradova La Chaux-de-Fonds i Le Locle (2009)

◇prapovijesne naseobine sojenica oko Alpa (2011)

○bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe, u Švicarskoj šuma Bettlachstock i šumski rezervati Valli di Lodano, Busai i Soladino (2007., 2011., 2017., 2021)*

◇arhitektonska ostvarenja Le Corbusiera, u Švicarskoj mala vila na obali Ženevskog jezera i zgrada Clarté u Ženevi (2016)*

Tadžikistan

◇Sarazm, arheološki lokalitet (2010)

○Tadžik, nacionalni park (2013)

Put svile, mreža putova na pravcu Zarafshan–Karakum (2023)*

○Tugajske šume u prirodnom rezervatu Tigrovaja balka (Bešai palangon) (2023)

Tajland

Phra Nakhon Si Ayutthaya, povijesni grad (1991)

◇Sukhothai, povijesni lokalitet (1991)

○zaštićena područja Thungyai i Huai Kha Khaeng (1991)

◇Ban Chiang, arheološki lokalitet (1992)

○šumsko područje Dong Phayayen-Khao Yai (2005)

○Kaeng Krachan, šumsko područje (2021)

◇drevni grad Si Thep i spomenici kraljevstva Dvaravati (2023)

Tanzanija

Ngorongoro, zaštićeno područje (1979., 2010)

◇ruševine gradova Kilwa Kisiwani i Songo Mnara (1981)

○nacionalni park Serengeti (1981)

○rezervat Selous (1982., 2012)

○nacionalni park Kilimandžaro (1987)

Zanzibar, grad (2000)

◇Kondoa, oslikane špilje kraj Arushe (2006)

Togo

◇Koutammakou, zemlja naroda Batammariba (2004., 2023)*

Tunis

◇amfiteatar u El Djemu (1979., 2010)

Tunis, medina (1979., 2010)

Kartaga, antički grad (1979)

○nacionalni park Ichkeul (1980)

Kerkwan (Kerkouane), punski grad i nekropola (1985., 1986)

Kairouan (1988., 2010)

Sousse, medina (1988., 2010)

Thugga (Dougga), antički grad (1997)

Djerba, arheološki nalazi o načinu naseljavanja tog otočnog područja (2023)

Turkmenistan

◇Merv, stari grad kraj današnjega grada Mary (1999)

◇Kunya-Urgenč (Stari Urgenč), ruševine staroga grada (2005)

◇Nisa, partski utvrđeni grad (2007)

Put svile, mreža putova na pravcu Zarafshan–Karakum (2023)*

○hladne zimske pustinje Turana (2023)*

Turska

nacionalni park Göreme i Kapadocija (1985)

Divriği, džamija i bolnica (1985)

Istanbul, povijesna gradska jezgra (1985., 2017)

◇Hatuša, hetitski grad (1986) (Boğazkale)

Nemrut Dağı, mauzolej kralja Antioha i golemi kipovi (1987)

Hierapolis-Pamukkale, antički grad i okolica (1988) (Pamukkale)

Ksant, antički grad sa svetištem božice Leto (1988)

◇Safranbolu (1994)

Troja, arheološki lokalitet (1998)

◇džamija Selimija u Edirneu (2011)

Çatalhöyük, arheološki lokalitet (2012)

◇Bursa i selo Cumalıkızık, »rođenje Osmanskoga Carstva« (2014)

Pergam, višeslojni kulturni pejzaž (2014)

◇utvrda Diyarbakır i vrtovi Hevsel, kulturni pejzaž (2015)

Efez (2015)

Ani, arheološki lokalitet (2016)

Afrodizijada (2017)

Göbekli Tepe (2018)

◇Arslantepe, arheološki lokalitet (2021)

◇arheološki lokalitet Gordion (2023)

◇drvene hipostilne džamije srednjovjekovne Anatolije (2023)

Uganda

○nacionalni park Bwindi Impenetrable (1994)

○nacionalni park Ruwenzori (1994)

◇Kasubi, grobnice kraljeva Buganda (2001)

Ujedinjeni Arapski Emirati

◇Hafit, Hili, Bidaa Bint Saud i oaze u Al Ainu (2011)

Ukrajina

Kijev, crkva sv. Sofije, Kijevsko-pečerska lavra i dr. spomenici (1990., 2005., 2021)

Lavov, stara gradska jezgra (1998., 2008)

◇Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

○bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe, u Ukrajini šume u nacionalnim parkovima Synevyr i Zacharovanyi Krai te devet drugih šuma (2007., 2011., 2017., 2021)*

Černovci, rezidencija bukovinsko-dalmatinskih metropolita (danas Sveučilište Jurija Fedkoviča) (2011)

Hersonez Taurički i njegova chora (2013)

◇drvene crkve u području Karpata u Poljskoj i Ukrajini (2013)

Odesa, povijesna gradska jezgra (2023)

Urugvaj

◇Colonia del Sacramento, povijesna gradska četvrt (1995)

Fray Bentos, industrijski krajolik (2015)

◇crkva u Atlántidi, djelo inženjera Eladija Diestea (2021)

Uzbekistan

Hiva, stari dio grada Ičan-Kala (1990)

Buhara, stara gradska jezgra (1993., 2016)

◇Šahrisabz, stari dio grada (2000)

Samarkand, stari dio grada (2001)

○zapadni Tien Shan, u Uzbekistanu lokaliteti Majdantal (Maydontol), Baškizilsaj (Boshqizilsoy), u prirodnom rezervatu Čatkal (Chatqol) (2016)*

Put svile, mreža putova na pravcu Zarafshan–Karakum (2023)*

○hladne zimske pustinje Turana (2023)*

Vanuatu

◇ područje Roija Mate (2008)

Vatikan

◇povijesna gradska jezgra Rima s eksteritorijalnim arhitektonskim objektima Vatikana i crkva sv. Pavla izvan zidina (1980., 1990., 2015)*

Vatikan, grad (1984)

Velika Britanija i Sjeverna Irska

◇Gwynedd, dvorci i zidine (1986)

Durham, dvorac i katedrala (1986., 2008)

Giant’s Causeway, prirodni bazaltni bedem (1986., 2016)

◇Ironbridge Gorge, industrijski krajolik u klancu rijeke Severn (1986) (Telford; Shropshire)

Saint Kilda, otočje (1986., 2004., 2005)

Stonehenge i Avebury, megalitički spomenici (1986., 2008)

◇kraljevski park Studley i ruševine opatije Fountains (1986., 2012) (Ripon)

◇palača Blenheim kraj Oxforda (1987)

Bath (1987)

◇granice Rimskoga Carstva (limes) (1987., 2005., 2008)*

London, Westminsterska palača, Westminsterska opatija i crkva St. Margaret (1987., 2008)

Canterbury, katedrala, opatija St. Augustine i crkva St. Martin (1988)

○atol Henderson uz otok Pitcairn u Tihom oceanu (1988)

London, tvrđava Tower (1988)

Gough, otok u skupini Tristan da Cunha (1995., 2004)

Edinburgh, stari i novi dio grada (1995)

Greenwich u Londonu (1997)

Orkneyski otoci, neolitički spomenici (1999., 2015) (Mainland)

◇Blaenavon, industrijski krajolik (2000)

◇grad St. George na Bermudskim otocima (2000)

◇dolina rijeke Derwent, predionice pamuka (2001)

○obala Dorseta i istočnog Devona (2001) (Portland)

◇New Lanark, radničko naselje kraj Lanarka (2001)

◇Saltaire, povijesno industrijsko naselje (2001)

London, kraljevski botanički vrtovi i Kew Gardens (2003)

◇rudarski krajolik Cornwalla i zapadnog Devona (2006)

◇akvedukt Pontcysyllte (2009)

◇ Forth Bridge, željeznički most (2015)

◇Gorham, prapovijesni špiljski kompleks (2016)

Lake District (2017)

◇opservatorij Jodrell Bank (2019)

◇glasovita europska kupališna lječilišta, u Velikoj Britaniji i Sjevernoj Irskoj Bath (2021)*

◇terasasti kamenolomi i rudnici sjeverozapadnoga Walesa (2021)

Venezuela

Coro, grad i luka (1993)

○nacionalni park Canaima (1994)

Caracas, sveučilišni grad (2000)

Vijetnam

Hue, stari grad, grobnice (1993)

○zaljev Ha Long, krški reljefni oblici (1994., 2000., 2023)

◇Hoi An, stari grad (1999)

◇hram My Son (1999)

○nacionalni park Phong Nha-Ke Bang (2003., 2015)

Hanoi, središnji dio carske citadele Thang Long (2010)

◇citadela dinastije Hồ (2011)

Trang An, krajobrazni kompleks (2014., 2016)

Zambija

Viktorijini slapovi (Mosi-oa-Tunya) (1989)*

Zimbabve

○nacionalni park Mana Pools, safari-područja Sapi i Chewore (1984)

◇Veliki Zimbabwe, ruševine staroga grada (1986)

Khami, ruševine grada plemena Rozwi (1986)

Viktorijini slapovi (Mosi-oa-Tunya) (1989)*

◇Matobo Hills, kraj s prapovijesnim i povijesnim naseljima (2003)

Legenda:

*dobro na teritoriju dviju ili više država

○ prirodna baština

◇ kulturna baština

 kulturna i prirodna baština

 

Citiranje:

Svjetska prirodna i kulturna baština. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/svjetska-prirodna-i-kulturna-bastina>.