struka(e): matematika
ilustracija
LOGARITAMSKA KRIVULJA, krivulja funkcije y = In x
ilustracija
LOGARITAMSKA KRIVULJA, usporedba krivulja eksponencijalne funkcije y = ex i logaritamske funkcije y = lnx

logaritamska krivulja, transcendentna ravninska krivulja određena u pravokutnome Kartezijevu koordinatnom sustavu jednadžbom: y = loga x; grafički prikaz logaritamske funkcije. Nalazi se na pozitivnoj strani apscise (x > 0). Prirodna logaritamska krivulja kojoj je baza logaritma Eulerov broj (a = e) u pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu određena je jednadžbom: y = ln x. Ako apscise niza točaka logaritamske krivulje čine geometrijski niz, onda pripadne ordinate tih točaka čine aritmetički niz. Logaritamska krivulja zrcalna je slika eksponencijalne krivulje s obzirom na simetralu y = x.

Citiranje:

logaritamska krivulja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/logaritamska-krivulja>.