struka(e): matematika

ploština (znak P), kadšto nazvana površina, fizikalna veličina koja opisuje mjeru dijela neke plohe. Mjerna jedinica ploštine jest kvadratni metar (m²). Ploštine likova u ravnini izračunavaju se po formulama: ploština trokuta, P = av (a duljina stranice, v visina okomita na tu stranicu) ili P = rs = r (a + b + c)/2 (a, b, c duljine stranica, s poluopseg, r polumjer trokutu upisane kružnice) ili P = abc/4R (R polumjer trokutu opisane kružnice) ili Heronova formula ili P = (ab sin γ)/2 (γ vrijednost kuta što ga određuju stranice a i b) ili P = 2R² sin α sin β sin γ (α, β, γ vrijednosti kutova u trokutu, R polumjer trokutu opisane kružnice); ploština pravokutnika, P = ab (a, b duljine stranica); ploština paralelograma, P = av (a duljina stranice, v visina okomita na tu stranicu); ploština trapeza, P = (a + c) ∙ v/2 (a, c duljine paralelnih stranica, v visina); ploština kruga, P = r²π (r polumjer); ploština elipse, P = abπ (a duljina velike poluosi, b duljina male poluosi). Ploštine likova omeđenih bilo kakvim krivuljama, kao i ploštine zakrivljenih ploha, mogu se izračunati s pomoću integralnog računa. Ploštine nekih zakrivljenih ploha mogu se izračunati i elementarno. Tako je npr. ploština plašta uspravnoga valjka P = 2rπv (r polumjer, v visina); ploština plašta uspravnoga stošca P = rπs (r polumjer, s duljina izvodnice); ploština kugline plohe P = 4r²π (r polumjer).

Citiranje:

ploština. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/plostina>.