struka(e): fizika

Gaussov zakon električnoga polja [gạus~] (po Carlu Friedrichu Gaussu), fizikalni zakon prema kojemu su silnice električnoga polja otvorene krivulje što izlaze iz pozitivnih električnih naboja, a završavaju u negativnim električnim nabojima, odnosno tok električnoga polja kroz bilo koju zatvorenu plohu jednak je zbroju svih električnih naboja koji se nalaze unutar te plohe podijeljenome s dielektričnom permitivnošću vakuuma: ∫∫ EdS = &SigmaQi/ε0, gdje je E jakost električnoga polja, S ploština zatvorene plohe, Q točkasti električni naboj, a ε0 dielektrična permitivnost vakuuma. Tok električnoga polja kroz proizvoljnu zatvorenu plohu koja ne sadrži električni naboj jednak je nuli, tj. električni naboj izvor je električnoga polja. (→ ampèreov zakon; gaussov zakon magnetskoga polja; maxwellove jednadžbe)

Citiranje:

Gaussov zakon električnoga polja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/gaussov-zakon-elektricnoga-polja>.