struka(e): fizika

dielektrična permitivnost vakuuma (permitivnost vakuuma, dielektričnost vakuuma, dielektrična konstanta vakuuma) (znak ε0), prirodna konstanta koja je jednaka recipročnoj vrijednosti umnoška magnetske permeabilnosti vakuuma μ0 i kvadrata brzine svjetlosti c u vakuumu: ε0 = 1/(μ0c²) = 8,854 187 817 · 10–12 F/m. Pojavljuje se u zakonima elektromagnetizma npr. u Coulombovu zakonu. (→ dielektrična permitivnost; relativna dielektrična permitivnost)

Citiranje:

dielektrična permitivnost vakuuma. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 26.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/dielektricna-permitivnost-vakuuma>.