struka(e): fizika

jakost električnoga polja (znak E), vektorska fizikalna veličina koja opisuje djelovanje električne sile F na česticu ili tijelo električnoga naboja q u električnom polju, a jednaka je količniku električne sile i električnoga naboja: E = F/q. Smjer jakosti električnoga polja je smjer u kojem električna sila djeluje na čestice nabijene pozitivnim električnim nabojem. Mjerna jedinica jakosti električnoga polja jest volt po metru (V/m) ili njutn po kulonu (N/C).

Jakost električnoga polja u homogenom električnom polju, npr. u polju između dviju paralelnih metalnih ploča nabijenih pozitivnim i negativnim električnim nabojem jednakoga iznosa, konstantna je, tj. svi su vektori električnoga polja jednakoga iznosa, paralelni i usmjereni od pozitivne ploče prema negativnoj: E = U/d, gdje je U električni napon a d razmak između ploča. Jakost električnoga polja u prostoru koji nije između ploča jednaka je nuli.

Jakost električnoga polja u sferno simetričnom električnom polju, npr. u električnom polju oko metalne kugle zanemariva volumena nabijene električnim nabojem q, obrnuto je razmjerna kvadratu udaljenosti r² između probnoga naboja i kugle, dakle: jakost elektricnoga polja.jpg, gdje je ε dielektrična permitivnost a r/|r| jedinični vektor vektora r koji povezuje izvor naboja i probni naboj.

Jakost električnoga polja ravne žice nabijene negativnim električnim nabojem okomita je na površinu žice i usmjerena prema van: E = q/2πεrl, gdje je r polumjer a l duljina žice. Ako je ravna žica beskonačno dugačka i ako su električni naboji na njoj jednoliko raspoređeni, jakost električnoga polja može se izraziti s pomoću linearne gustoće električnoga naboja λ, dakle: E = λ/2πεr.

Jakost električnoga polja jednoliko raspoređenih električnih naboja u beskonačnoj ravnini može se izraziti s pomoću površinske gustoće električnoga naboja σ, dakle: E = σ/2ε. Jakost električnoga polja između dviju beskonačno velikih paralelnih ploča nabijenih suprotnim električnim nabojem dva je puta veća od jakosti električnoga polja jedne ploče: E = σ/ε.

Jakost električnoga polja nastaloga kao rezultat djelovanja više tijela nabijenih električnim nabojem određuje se zbrajanjem vektora jakosti električnoga polja pojedinih tijela.

Citiranje:

jakost električnoga polja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/jakost-elektricnoga-polja>.