struka(e): fizika

Ampèreov zakon [ᾶpε:'ʀ~] (po André-Marieu Ampèreu), fizikalni zakon koji izražava činjenicu da magnetsko polje nastaje kao posljedica gibanja električnih naboja, povezujući električne i magnetske pojave. Izražen jezikom integro-diferencijalnog računa, glasi: linijski integral magnetskog polja po proizvoljnoj zatvorenoj krivulji razmjeran je ukupnoj električnoj struji koju obuhvaća ta krivulja, tj. ∮ B · ds = μ0 I, gdje je B magnetska indukcija, ds element puta uzduž krivulje integracije, μ0 magnetska permeabilnost vakuuma te I jakost električne struje koju obuhvaća krivulja. (→ gaussov zakon električnoga polja; gaussov zakon magnetskoga polja; maxwellove jednadžbe)

Citiranje:

Ampèreov zakon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/ampereov-zakon>.