struka(e): fizika
ilustracija
MAGNETSKO POLJE, I – struja, B – magnetska indukcija; polje oko ravnoga vodiča (gore lijevo); polje zavojnice (gore desno); polje oko kružnoga vodiča (dolje)

magnetsko polje, prostor u kojem djeluju magnetske sile. Pojavljuje se oko stalnih i promjenljivih magneta, oko toka električne struje i oko promjenljivih električnih polja. Magnetostatičko polje, pojavljuje se u okolini stalnoga magneta ili u okolini vodiča kroz koji teče stalna električna struja, može zakrenuti magnetnu iglu i promijeniti smjer gibanja čestica nabijenih električnim nabojem. Magnetodinamičko polje djeluje promjenljivim magnetskim silama i dovodi do elektromagnetske indukcije npr. u električnom generatoru i pokreće električni motor.

Magnetsko polje opisuje se s pomoću fizikalnih veličina magnetskoga toka, jakosti magnetskoga polja i magnetske indukcije.

Općenito, magnetsko polje analogno je električnomu polju s obzirom na matematičku obradbu, ali je bitna razlika u tome što ne postoje slobodni magnetski naboji kao što postoje slobodni elektroni. Maxwellove jednadžbe za magnetsko polje proizvedeno stacionarnom raspodjelom električnih struja gustoće J u linearnome, homogenom, izotropnome materijalu poprimaju oblik:

rot B = μJ       div B = 0,

gdje je B vektor magnetske indukcije, a μ magnetska permeabilnost materijala. Dakle, magnetostatičko polje ima obilježja vrtložnoga solenoidnog polja i može se kao i svako statičko polje prikazati silnicama, kojima je jednadžba u pravocrtnome koordinatnom sustavu

dx/Bx = dy/By = dz/Bz .

Poissonova (→ poisson, siméon denis) i Laplaceova (→ laplace, pierre simon de) jednadžba za to polje glase:

ΔB = –rot (μJ)       ΔB = 0,

sukcesivno za prostor sa zadanom raspodjelom neovisnih električnih struja gustoće J i za prostor bez električnih struja (J = 0). Magnetsko je polje i relativistički efekt koji se opaža u sustavu u kojem se neki električni naboj giba. Magnetsko polje očituje se u nekoj točki prostora oko električnoga naboja na taj način da proizvodi magnetski dio Lorentzove sile F = q (v × B) na probni naboj q koji prolazi danom točkom brzinom v. Magnetsko polje zato nastaje oko vodiča kojim teče električna struja. Magnetsko polje stvaraju molekule, atomi i elementarne čestice koje posjeduju magnetski moment, a iskazuje se s pomoću magnetona.

Citiranje:

magnetsko polje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 26.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/magnetsko-polje>.