Upit polarizacija, pronađeno natuknica: 31

polarizacija

polarizacija (prema srednjovj. lat. polaris: polarni, od lat. polus: pol, stožer), usmjeravanje u suprotne ...

polarizacija dielektrika

polarizacija dielektrika, razmicanje pozitivnog i negativnog električnog naboja dijelova čestica koje ...

dielektrična polarizacija

dielektrična polarizacija →  polarizacija dielektrika ...

električna polarizacija

električna polarizacija (znak P), vektorska fizikalna veličina koja opisuje koliki će se električni ...

Banovina

Banovina (također Banska krajina, Banska zemlja i Banija), dio nekadašnjega područja Vojne krajine u ...

depolarizacija

depolarizacija (de- + polarizacija), u znanosti o elektricitetu, postupak kojim se djelomično ili potpuno ...

dielektrik

dielektrik ili izolator (engleski dielectric, ili dija- + elektrika; njemački Isolator), medij koji ...

dikroizam

dikroizam (prema grč. δίχροος: dvobojan), svojstvo nekih kristala da različito apsorbiraju svjetlost ...

električni dipolni moment

električni dipolni moment (znak p), vektorska fizikalna veličina koja opisuje svojstvo čestica s razdvojenim ...

elektrokemija

elektrokemija (elektro- + kemija), dio fizikalne kemije koji se bavi povezanošću električnih pojava ...

(1)  2  3  4