struka(e): fizika

električni naboj (količina elektriciteta) (znak q ili Q), fizikalna veličina koja opisuje temeljno svojstvo čestica koje uzajamno djeluju električnim silama. Definira se kao umnožak električne struje I i vremena njezina protjecanja t, dakle: Q = It. Mjerna jedinica električnoga naboja jest kulon (C). Mjeri se s pomoću elektrometra.

Postoje dvije vrste električnoga naboja, pozitivni i negativni.

Dogovorno je nazvan pozitivnim onaj električni naboj što ga trenjem sa svilenom krpom dobije stakleni štap, a negativnim, električni naboj proizveden trenjem na štapu od smole. Atomi su električki neutralni i većina tvari na Zemlji je električki neutralna. Tvari postaju električki nabijene kad se u njima razdvoje različito nabijene čestice, tj. kad se pojedini elektroni izdvoje iz atoma. Nositelji negativnoga električnoga naboja najčešće su elektroni i negativni ioni (anioni, atomi s viškom elektrona), a nositelji pozitivnoga naboja najčešće su pozitivni ioni (kationi, atomi kojima nedostaje jedan ili više elektrona), odnosno, na subatomskoj razini protoni. Električni naboji tijela uvijek su višekratnici elementarnog električnog naboja elektrona e = –1,602 176 634 · 10–19 C, koji je prvi put određen s pomoću Millikanova pokusa. Jedine do danas poznate čestice koje mogu imati električni naboj manje vrijednosti od vrijednosti elementarnoga električnog naboja elektrona jesu kvarkovi.

Čestice ili tijela nabijena istoimenim električnim nabojem međusobno djeluju odbojnom silom, a čestice ili tijela nabijena raznoimenim električnim nabojem međusobno se privlače prema Coulombovu zakonu. Električki nabijene čestice u mirovanju stvaraju električna polja, a električki nabijene čestice u gibanju stvaraju električna, elektromagnetska i magnetska polja.

Zakon očuvanja električnog naboja temeljni je zakon elektrostatike prema kojemu u zatvorenom fizikalnom sustavu (sustavu koji ne međudjeluje s okolinom) ukupna količina električnoga naboja ostaje sačuvana, tj. zbroj pozitivnih i negativnih vrijednosti električnoga naboja se ne mijenja.

Citiranje:

električni naboj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/elektricni-naboj>.