Upit logaritam, pronađeno natuknica: 11

logaritam

logaritam (znanstveni lat. logarithmus, od grč. λόγος: račun i ἀρıϑμός: broj) nekoga broja x, u odnosu ...

brojčane jedinice

brojčane jedinice, posebni nazivi brojeva, koji su najčešće rezultat omjera dviju vrijednosti iste mjerne ...

Carić, Ćiro

Carić, Ćiro, hrvatski pomorski pedagog (Svirče na Hvaru, 16. XI. 1882 – Dubrovnik, 23. IV. 1962). Nautičku ...

jakost zvuka

jakost zvuka (znak I), fizikalna veličina koja opisuje energiju zvučnoga vala u vremenskom intervalu ...

logaritamska funkcija

logaritamska funkcija (znak loga x), funkcija realne varijable x oblika y = loga x (logaritam od x po ...

logaritamske tablice

logaritamske tablice, tablice s pomoću kojih se mogu odrediti približne vrijednosti logaritama brojeva. ...

logaritmiranje

logaritmiranje, matematička operacija kojom se u odnosu na zadanu bazu a određuje logaritam nekoga broja ...

Napier, John

Napier [nẹi'piə] (Neper [nẹi'pə]), John, škotski matematičar (Merchiston Castle kraj Edinburgha, ? 1550 ...

pH

pH (kratica od lat. potentia hydrogenii: snaga vodika) (pH-vrijednost), broj koji služi kao mjera kiselosti ...

razina

razina. 1. Jedan od ključnih strukturalističkih pojmova (franc. niveau; također rang). Sredinom XX. st. ...

(1)  2