struka(e): matematika

matematička operacija, funkcija koja svakomu elementu (ulaznoj vrijednosti, operandu) određenoga podskupa Kartezijeva produkta konačno mnogo zadanih skupova pridružuje element zadanoga skupa. Označava se matematičkim simbolima (npr. +, ±, –, ∙ , :).

Prema vrsti operanada (elemenata skupa na koje djeluje) matematička operacija može biti: algebarska, aritmetička, logička, skupovna operacija i dr.

Prema broju operanada matematička operacija može biti: unarna, ako djeluje na jedan operand (npr. kvadratni korijen, faktorijel, trigonometrijske i hiperbolne funkcije), binarna, ako djeluje na dva operanda (npr. zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje), ternarna, ako djeluje na tri operanda, n-arna, ako djeluje na n operanada.

Redoslijed matematičkih operacija je poredak po kojem se one obavljaju. Primjerice, u matematičkom izrazu a + b · c, prvo se množe b i c, a potom se rezultat zbraja s a.

Citiranje:

matematička operacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 30.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/matematicka-operacija>.