struka(e): fizika

električna polarizacija (vektor polarizacije) (znak P), vektorska fizikalna veličina koja opisuje koliki će se električni dipolni moment inducirati u volumenu dielektrične tvari koja se nalazi u statičkom električnom polju, količnik ukupnog induciranoga električnoga dipolnog momenta p svih dipola i volumena dielektrika V uronjenog u statičko električno polje: P = Σp/V. Razmjerna je jakosti električnoga polja E i električnoj susceptibilnosti tvari χ, dakle: P = ε0χE, gdje je ε0 dielektrična permitivnost vakuuma. Mjerna jedinica električne polarizacije jest kulon po kvadratnome metru (C/m²).

Citiranje:

električna polarizacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/elektricna-polarizacija>.