struka(e): fizika

količina gibanja (zalet) (znak p), vektorska fizikalna veličina koja opisuje gibanje čestice ili sustava čestica, a definirana je kao umnožak mase m i brzine v čestice ili sustava čestica a smjer joj je jednak smjeru brzine, p = mv. Količina gibanja sustava od n čestica iznosi: p = p1 + p2 + … + pn = m1v1 + m2v2 + … + mnvn.

Mjerna jedinica količine gibanja jest umnožak kilograma i metra u sekundi (kgm/s).

Promjena količine gibanja dp jednaka je, prema drugom Newtonovu zakonu, impulsu sile I, tj. ukupnoj sili F koja u nekom vremenskom intervalu dt djeluje na česticu: dp = I = F dt.

Količina gibanja u relativističkoj fizici vektorska je veličina koja opisuje gibanje pri brzinama bliskima brzini svjetlosti, umnožak mase i brzine čestice korigiran Lorentzovim faktorom (p = mv[1 – v/c]–1/2), gdje je c brzina svjetlosti.

Količina gibanja fotona skalarna je veličina koja uzimajući u obzir čestično-valni dualizam opisuje gibanje čestica bez mase, količnik Planckove konstante h i valne duljine elektromagnetskoga vala λ, p = h/λ.

Zakon očuvanja količine gibanja temeljni je zakon mehanike prema kojem u zatvorenom fizikalnom sustavu ukupna količina gibanja svih čestica ostaje sačuvana: p1 + p2 + … + pn = konst., gdje je n broj čestica. (→ kutna količina gibanja)

Citiranje:

količina gibanja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/kolicina-gibanja>.