Kirgistan

ilustracija
KIRGISTAN, položajna karta
ilustracija1ilustracija2ilustracija3ilustracija4ilustracija5ilustracija6

Kirgistan (kirgiski Kyrgyzstan/Кыpгызстaн, Kyrgyz Respublikasy/Кыргыз Республикасы), država u jugoistočnom dijelu središnje Azije; obuhvaća 199 949 km². Na sjeveru i sjeverozapadu graniči s Kazahstanom (1051 km), na jugozapadu s Uzbekistanom (1099 km), na jugu s Tadžikistanom (8870 km), a na jugoistoku s Kinom (858 km).

Prirodna obilježja

Kirgistan je planinska zemlja; čak je 94% površine iznad 1000 m, a 41% iznad 3000 m (prosječna je visina 2750 m). Cijelim područjem pružaju se planinski lanci Tien Shana (kirgiski Tengir-Too), kojega se vrhunci na istoku, na granici s Kinom, izdižu do 7439 m (Vrh pobjede). Odande se planinski lanci Tien Shana račvaju prema zapadu i jugozapadu, stvarajući paralelne lance duge oko 400 km. Najviši su Kashtaal-Too na jugoistoku, Trans-Alaj ili Čon-Alaj (Lenjinov vrh, 7134 m, na granici s Tadžikistanom, drugi je po visini u Kirgistanu) i Turkestan na jugozapadu, Talas i Kirgiz na sjeveru i sjeverozapadu te Kungei Alatau na sjeveroistoku. Lanci su međusobno odvojeni širokim riječnim dolinama i kotlinama (doline rijeke Ču i Talas, Ferganska dolina), od kojih su neke ispunjene slanim jezerima bez otjecanja (Isik-Kulj). Kirgistan se nalazi u području čestih i jakih potresa.

Klima je kontinentalna, s velikim razlikama u temperaturi. U nizinama srednja temperatura u siječnju iznosi –4 do –6 °C, a u srpnju 16 do 24 °C; u gorju je srednja temperatura u siječnju između –14 i –20 °C, a u srpnju 8 do 12 °C. Godišnja količina oborina razmjerno je malena; u sjevernim i zapadnim dijelovima iznosi 600 do 1000 mm, u središnjim kotlinama i dolinama 180 do 300 mm, a u zavali jezera Isik-Kulj 100 mm. Najviše oborina padne početkom ljeta.

Najdulja je rijeka Narin (Naryn; 535 km), a ostale su Ču (221 km), Čatkar, Talas, Assaa i dr. Oko 75% rijeka otječe prema susjednim državama; najviše ih pripada porječju Sir-Darje (Narin i dr.). Mnoge rijeke koriste se za natapanje (Ču, Talas, Narin i dr.). Od približno 2000 jezera u Kirgistanu, najveća su Isik-Kulj (Ysyk-Köl; 6236 km²) i Son-Kulj (275 km²). Jezera su uglavnom tektonskoga podrijetla; čak 84% jezera nalazi se na visini od 3000 do 4000 m. Više od 8000 ledenjaka prekrivaju 8169 km² ili 4,2% površine. Većina ledenjaka nalazi se na krajnjem istoku zemlje.

U području do 1500 mm prevladava pustinjska, polupustinjska i stepska vegetacija. Na visinama između 1500 i 4000 m prevladava suha planinska stepa, koja prelazi u subalpske i alpske pašnjake. Šume prekrivaju oko 3,2% površine.

Stanovništvo

Prema popisu iz 2009. god. u Kirgistanu živi 5 362 793 st., a prema procjeni za 2014. god. 5 776 570 st. Od 1926. broj stanovnika povećao se za 4.4 milijuna ili 5,4 puta. Prosječna je gustoća naseljenosti 28,9 st./km². Više od 80% stanovništva živi u međuplaninskim kotlinama i riječnim dolinama te u planinskome podnožju. Najgušće je naseljen industrijski kraj doline rijeke Ču i područja Oša i Džalal-Abada. U Kirgistanu živi više od 90 naroda; najbrojniji su Kirgizi (71,0% 2009., naprama 52,4% 20 godina ranije), Uzbeci (14,3%), Rusi (7,8%, 2009., a 21,5% prije raspada SSSR-a, 1989), Dungani (1,1%), Ujguri (0,9%), Tadžici (0,9%) i dr. Službeni su jezici kirgiski i ruski. Stanovnici su pretežito muslimani suniti (70% stanovništva, 1997), a ima i pravoslavaca (6%) i dr. Broj stanovnika postupno se povećava; ; 1926. god. na području Kirgistana živjelo je 993 000 st., 1959. god. 2 066 000 st., 1989. god. 4 258 000 st., a 1999. god. 4 823 000 st. U razdoblju 2008–12. god. porast broja stanovnika iznosio je prosječno 1,34% ili 13,4‰ godišnje (2,2% u razdoblju 1979–89), što je rezultat visokoga prirodnog priraštaja (19,4‰, 2008–12) i iseljivanja, koje je bilo najjače početkom 1990-ih, (uzrokovano raspadom Sovjetskog Saveza). Nakon 1993., kada je razlika između iseljenih i useljenih stanovnika iznosila čak 120 600, iseljivanje se smanjuje (razlika je 2008–12. god. iznosila 33 000 st. prosječno godišnje). Najviše se iselilo Rusa (2009. bilo je 496 975 Rusa manje nego 1989) i Ukrajinaca (86 733). Prirodni priraštaj iznosi 21,1‰ (2012; 13,2‰ u 2001), natalitet 27,6‰, mortalitet 6,5‰, a smrtnost dojenčadi 20,0‰ (2012). Iako polako stari, stanovništvo je još uvijek mlado; u dobi je do 14 godina 30,8% stanovništva (35,9%, 2001), od 15 do 64 godine 64,9%, a starije je od 65 godina 4,3% stanovništva (2013). Očekivano trajanje života za žene rođene 2012. god. iznosi 74,1 godinu, a za muškarce 66,1 godinu. Ekonomski je aktivno 2 496 800 st., od čega je 8,4% nezaposleno (2012). U poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu radi 30,1% zaposlenog stanovništva, u rudarstvu, industriji i građevinarstvu 19,5%, a u uslužnim djelatnostima 50,4% (2012). Glavni je i najveći grad Biškek (prije Frunze; 890 600 st., 2013). Ostali su veći gradovi Oš (234 300 st., 2013), Džalal Abad (Žalal-Abad, Jalal Abad; 89 004 st., 2009), Kara Köl (Kara-Kȏl, Karakol, prije Prževalsk; 63 377 st.) i Tokmok (Tokmak; 53 231 st.). U gradovima živi 33,6% stanovništva (2012; 38,2% u 1989).

Gospodarstvo

Nakon neovisnosti (1991) Kirgistan reformira gospodarstvo: liberalizira sustav te privatizira državna poduzeća i banke. Znatan dio državnih kompanijâ prodan je ulagačima iz Europske unije, SAD-a i Kine. Siromašna i pretežito agrarna zemlja počela je ekonomskom tranzicijom ostvarivati prosječnu godišnju stopu rasta BDP-a od približno 5% (od 1999). Potkraj 2002. ostvarila je BDP 14 mlrd. USD; po stanovniku oko 2900 USD. U sastavu BDP poljoprivreda čini 38%, usluge 35% a industrija 27%. Prema procjenama Svjetske banke, potkraj 2002. siromašno je bilo oko 30% stanovnika (s dnevnim prihodom manjim od 1 USD). Kirgistan ima znatne hidroenergetske i naftne potencijale te izdašna nalazišta zlata, bizmuta i cinka. Glavni su agrarni, industrijski i izvozni proizvodi pamuk, duhan, orah, vuna, meso, zlato, živa, uranij i električna energija. Najznačajniji vanjskotrgovinski partneri su Njemačka, Uzbekistan, Rusija, Kazahstan i Kina. Kirgistan je član Svjetske trgovinske organizacije od prosinca 1998. Vanjski je dug 1,7 milijardi USD (potkraj 2002). Koristi međunarodnu pomoć, uglavnom iz SAD-a, godišnje oko 50 milijuna USD.

Promet

Zbog planinskog reljefa prometna je mreža slabo razvijena. Kirgistan ima 34 000 km cesta (2007) i 417 km željezničkih pruga (2011). Na sjeveru zemlje željeznička pruga iz Kazahstana (Taraz) prolazi kroz Biškek do Balykčyja (prije Ribače i Issik Kulj) na jezeru Isik Kulj. Gradovi na rubu Ferganske doline povezani su sa željezničkom mrežom Uzbekistana. Te dvije pruge (sjeverna i južna) nisu međusobno povezane. Glavne su cestovne prometnice istočnopamirski krak, Biškek–Oš i cesta koja ide od Biškeka oko jezera Isik Kulj i nastavlja se za Almaty (Kazahstan). Međunarodne su zračne luke u Biškeku (Manas) i Ošu. Plovidba se odvija jezerom Isik Kulj i nekim rijekama. Duljina unutarnjih plovnih putova iznosi 466 km.

Novac

Novčana je jedinica som (C, KGS); 1 som = 100 tyiyna.

Povijest

Sredinom I. tisućljeća pr. Kr. u Kirgistanu su živjela plemena Saka (pokorili su ih početkom nove ere Huni), a u III. st. pr. Kr. do II. st. pr. Kr. plemena Usuna. Pradomovina Kirgiza bila je na području gornjega Jeniseja, gdje su oni živjeli već u II. st. pr. Kr. pod svojim kanovima ili kaganima. Od VI. do VII. st. Kirgistan je bilo središte Zapadnoturskoga (Zapadnoturkijskoga) Kaganata. U VI–X. st. proširili su se do Altajskih gora i Bajkalskoga jezera. U VII. st. Kirgizi su bili podložni Kini, a 758–840. Ujgurima, koje su, uz kin. pomoć, porazili pa su pol. IX. st. osnovali vlastitu državu (kaganat). U X–XII. st. Kirgizi su priznavali vlast države Karahanida i Kara-Kitajaca, a na poč. XIII. st. pokorili su ih Mongoli. U XVI. st. dovršeno je stvaranje kirgiskoga naroda iz turskih (turkijskih) i mongolskih plemena. U drugoj pol. XVI. st. osnovali su državu zajedno sa srodnim Kazasima. U XVII–XVIII. st. Kirgizi su priznavali vlast Džungarije, a od 1758. Kine. Nakon dugih borba, u prvoj četvrtini XIX. st. podjarmili su ih kanovi Kokanda. U borbi protiv njih, Kirgizi su od kraja XVIII. st. povremeno tražili rus. pomoć, pa su, nakon likvidacije Kokandskoga Kanata, 1878. ti dijelovi Kirgistana bili pripojeni Rusiji. Do 1917. bili su u sastavu Turkestanskoga generalnoga gubernatorstva. God. 1916. Kirgistan je bio zahvaćen velikim proturuskim ustankom koji je buknuo u sr. Aziji. Nakon pobjede Listopadske revolucije grad Biškek (s većim brojem radnika) postao je središte revoluc. zbivanja u sr. Aziji. Sred. 1918. proglašena je u Kirgistanu sovj. vlast, ali su borbe protiv nje trajale sve do 1920. God. 1924. bila je osnovana Karakirgiska Autonomna Oblast, preimenovana 1925. u Kirgisku Autonomnu Oblast, a 1926. u Kirgisku Autonomnu Sovjetsku Socijalističku Republiku u sastavu Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike. God. 1936. postala je Kirgiska Sovjetska Socijalistička Republika.

U sovj. razdoblju nakon II. svj. rata, Kirgistan je bio naseljavan stanovništvom rus. podrijetla (1979. u ukupnom stanovništvu bilo je oko 48% Kirgiza, 26% Rusa, 12% Uzbeka i dr.). Tijekom raspada Sovjetskoga Saveza, u lipnju 1990. izbili su sukobi Kirgiza i Uzbeka (u području grada Oša), s više od 200 poginulih. Razdoblje komun. vlasti okončano je u listopadu 1990. kada je predsjednikom postao Askar A. Akajev. Republika je proglašena 15. XII. 1990., a neovisnost 31. VIII. 1991. Na predsjedničkim izborima 1995. i 2000. ponovno je pobijedio Akajev; 1996. proširio je predsjedničke ovlasti i uveo autoritarni režim. S Rusijom i ostalim bivšim sovj. republikama Kirgistan je nastavio suradnju kroz Zajednicu Neovisnih Država (ZND), kojoj je pristupio 21. XII. 1991. U prvim godinama neovisnosti iz Kirgistana se dijelom iselilo slav. stanovništvo (Rusi, Ukrajinci) te dio njem. manjine, tj. povoloških Nijemaca koji su 1941., pod Staljinovim režimom, bili protjerani u Kirgistan (područja naseljena Nijemcima dobila su lokalnu i kult. samoupravu poč. 1992). Tijekom 1990-ih polit. stabilnost opterećivale su povremene napetosti između Uzbeka i Kirgiza te spor oko dijelova granice s Uzbekistanom i Tadžikistanom. Sporazum o kolektivnoj sigurnosti potpisan je 1992. s Rusijom, Armenijom, Kazahstanom i Tadžikistanom. U lipnju 1994. Kirgistan je pristupio programu NATO-a (Partnerstvo za mir), a s Rusijom je u srpnju 1994. ugovorio voj. suradnju (rus. snage angažirane su u nadzoru kirgistanskih granica). U travnju i svibnju 1994. Kirgistan je s Kazahstanom i Uzbekistanom ugovorio zajedničko ekon. područje i sigurnosnu suradnju; sporazum o postupnoj ekon. integraciji s Rusijom, Bjelorusijom i Kazahstanom potpisao je 29. III. 1996. S Kinom je sporazum o pograničnoj sigurnosti potpisan u travnju 1996. Tijekom 1999–2001. povremeno su bili pogoršavani odnosi s Kazahstanom i Uzbekistanom zbog problema u opskrbi ugljenom, plinom, vodom i dr. (optuživali su Kirgistan zbog smanjivanja dotoka vode). God. 1999. i 2000. više mjeseci trajali su sukobi kirgistanskih snaga i gerilaca Islamskoga pokreta Uzbekistana, koji su se iz Tadžikistana preko teritorija Kirgistana prebacivali u uzbekistansku Fergansku dolinu. Od kraja 2001. Kirgistan logistički podržava vojnu intervenciju SAD-a i saveznika u Afganistanu preko zrakoplovne baze Manas. God. 2003. Rusiji je dopustio uporabu vojne zrakoplovne baze Kant. U nemirima početkom 2005. Akajev je srušen s vlasti. Za predsjednika je izabran Kurmanbek Bakijev (premijer 2000–02); reizabran je 2009. uz oporbene prosvjede (učvrstio savezništvo s Rusijom i uspostavio autoritarni režim). Srušen je s vlasti u prosvjedima 2010., kada je uspostavljena prijelazna vlada. U etničkim sukobima 2010. bilo je oko 2000 ubijenih (uglavnom Uzbeka; izbjeglo ih je više od 100 000). Nakon pobjede na predsjedničkim izborima, od prosinca 2011. predsjednik je Almazbek Atambayev (unapređuje odnose s Turskom i Rusijom, najavljuje okončanje američke vojne prisutnosti).

Politički sustav

Prema Ustavu od 27. VI. 2010., Kirgistan je unitarna republika s predsjedničkim sustavom vlasti. Predsjednika republike biraju građani izravno za mandat od 6 godina, uzastopno može biti biran dvaput. Predsjednik republike ima široke ovlasti šefa države uključujući imenovanje vlade i drugih visokih državnih dužnosnika. Izvršnu vlast uz predsjednika republike obavlja vlada, koja proizlazi iz parlamenta, ali je za svoj rad odgovorna i parlamentu i predsjedniku republike. Zakonodavnu vlast obavlja jednodomno Vrhovno vijeće (Jogorku Kenesh) sa 120 zastupnika koje izravno biraju građani za mandat od 5 godina. Biračko je pravo opće i jednako za sve građane s navršenih 18 godina života. Najvišu sudbenu vlast, u svojem djelokrugu, imaju Vrhovni sud, Visoki arbitražni sud te Ustavni sud. Država je upravno podijeljena u 7 provincija i 1 grad (Biškek). Nacionalni blagdan: Dan neovisnosti, 31. kolovoza (1991).

Kirgistan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31583>.