TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kaon

kaon (ka od slova K + [mez]on) (znak K), mezon izgrađen od jednoga stranoga (s) kvarka ili antikvarka i drugoga antikvarka ili kvarka, koji može biti gore (u) ili dolje (d) tako da mu je kvantni broj stranosti ±1. Spin mu je 0, a izospin 1/2. Može biti pozitivnoga (K+), negativnoga (K) i bez električnoga naboja (K0). Masa je kaona oko 970 puta veća od mase elektrona: masa K+ i K iznosi oko 493,67 MeV/c², a K0 497,65 MeV/c². Kaoni se raspadaju na pione i mione s pripadajućim neutrinima. Srednje je vrijeme poluraspada kaona do 50 · 10–9 s. Kaoni i pionima, otkriveni su 1947. u kozmičkom zračenju, a to se drži početkom fizike elementarnih čestica. Imaju veliku ulogu u stvaranju hiperjezgara i kao produkti raspada u njihovu istraživanju. (→ cronin, james watson; fitch, val logsdon)

Citiranje:
kaon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30270>.