Upit fitocenologija, pronađeno natuknica: 8

fitocenologija

fitocenologija (fito- + -ceno + -logija) (fitosociologija), znanstvena disciplina koja proučava biljne ...

biljke

biljke (Plantae, Vegetabilia). Do polovice XX. stoljeća živi se svijet dijelio na dva velika carstva: ...

botanika

botanika ili fitologija (grč. βοτανıϰή [τέχνη]: biljarstvo; fito- + -logija), biološka znanost koja ...

Ellenberg, Heinz

Ellenberg [ε'lənbεrk], Heinz, njemački geobotaničar, fitoekolog (Hamburg, 1. VIII. 1913 – Göttingen, ...

geobotanika

geobotanika (geo- + botanika) (fitogeografija, biljna geografija), u širem smislu, grana botanike koja ...

SIGMA

SIGMA (akronim od franc. Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine), Međunarodna ...

Trinajstić, Ivo

Trinajstić, Ivo, hrvatski botaničar (Sisak, 27. X. 1933). Diplomirao (1958) na Poljoprivredno-šumarskom ...

Vukelić, Joso

Vukelić, Joso, hrvatski šumarski stručnjak (Senj, 3. IV. 1955). Diplomirao 1979., doktorirao 1990. na ...