struka(e): matematika

primitivna funkcija (latinski primitivus: prvotni, početni, prema primitus: otpočetka + funkcija) za danu funkciju jedne varijable y = f(x), definiranu u nekom suvislom području, funkcija je F(x) koje je derivacija jednaka f(x):

F ′(x) = f(x),

odnosno u diferencijalnom obliku:

dF(x) = f(x)dx.

Primitivnih funkcija za danu funkciju ima beskonačan skup, a razlika između pojedinih dviju konstantna je veličina koje je derivacija jednaka nuli:

F2 = F1 + C        F2 = F1 = f(x).

Ako postoji funkcija više varijabli U (x1, …, xn) kojih je totalni diferencijal:

dU = U/x1 dx1 + … + U/xn dxn

funkcija U naziva se primitivnom funkcijom totalnoga diferencijala. Analogno je primitivna funkcija definirana i za funkciju kompleksne varijable. Određivanje primitivne funkcije osnovni je problem integralnog računa te pri rješavanju diferencijalnih jednadžbi.

Citiranje:

primitivna funkcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/primitivna-funkcija>.