struka(e): sport | matematika
ilustracija
KUGLA – 1. kalota, 2. zona ili pojas, 3. segment, 4. sloj

kugla (njem. Kugel).

1. Geometrijsko tijelo, omeđeno sferom; skup točaka prostora kojima udaljenost od zadane točke središta nije veća od zadane duljine polumjera, pravilni sferoid. Uz dani volumen kugla je geometrijsko tijelo koje ima najmanje oplošje.

Ako ravnina prolazi središtem kugle, dijeli kuglu na dva sukladna dijela, dvije polukugle. Dvije paralelne ravnine sijeku kuglu u dvije vrste dijelova kugle: na kuglin sloj, dio između ravnina i dva kuglina odsječka, dijelove kugle koji ne pripadaju sloju. Pojas ili zona je sferna ploha kuglina sloja, a kalota ili kuglina kapica je sferna ploha odsječka. Kuglin isječak je dio kugle koji sadrži kuglin odsječak i stožac kojemu je baza dno odsječka, a vrh središte kugle.

Ravnina može kuglinu plohu sjeći u kružnici, prolaziti izvan nje ili ju dodirivati u jednoj točki, diralištu, i tada se naziva tangencijalna ravnina. Pravac može s kuglinom plohom imati najviše dvije zajedničke točke. Prolazi li pravac središtem kugle, dio pravca omeđen sjecištima s kuglinom plohom naziva se promjer. Kugline plohe sa zajedničkim središtem koncentrične su, a s različitim središtima ekscentrične.

Volumeni i ploštine

  volumen ploština tumačenje
kugla V = 4/3 r³π P = 4r²π r je polumjer kugle
kuglin odsječak Vo = 1/3 πvo² (3r – vo) Pk = 2πrvo
Po = 2πrvo + πa²
vo je visina odsječka, a polumjer baze odsječka, Pk ploština kalote, Po ploština sfernog i ravnog dijela odsječka
kuglin sloj Vs = 1/6 πvs (3a² + 3b + vs²) Pp = 2πrvs
Ps = π (2rvs + a² + b²)
vs je visina sloja, a i b su polumjeri presjekâ kugle s ravninama, Pp ploština pojasa, Ps ploština sfernog i ravnih dijelova sloja
kuglin isječak
(kuglin sektor)
Vi = 2/3 πr²vo Pk = 2πrvo
Pi = πr (2vi + a)
vo je visina odsječka, a polumjer baze odsječka, Pk ploština kalote, Pi ploština sfernog i konusnog dijela isječka

2. U športu, atletska bacačka sprava od metala, s masom 7,26 kg i promjerom 11 do 13 cm (4 kg i 9,5 do 11 cm za žene). Bacanje kugle zasebna je atletska disciplina, na programu OI od 1896 (za žene od 1948). To je ujedno i jedna od disciplina desetoboja za muškarce i sedmoboja za žene. Natjecatelj baca kuglu s ramena jednom rukom, ravnocrtnim zamahom ili zamahom s okretom oko svoje uzdužne osi.

Citiranje:

kugla. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/kugla>.