struka(e): strane riječi | matematika

eksponent (lat. exponens: koji izlaže).

1. Zastupnik, predstavnik; osoba koja zastupa (javno ili skriveno) interese, gledišta i sl. neke skupine, ustanove, vlasti, stranke (eksponent međunarodne politike).

2. Izlagač; autor, priređivač, organizator, sudionik neke izložbe.

3. U matematici, broj koji pokazuje koliko puta treba neki broj ili matematički izraz (bazu) sam sobom pomnožiti, tj. uzeti kao faktor (npr. eksponenti su broj 3 u izrazu 5³ i broj 4 u izrazu (a + x)4).

Ako je eksponent nekog matematičkog izraza pozitivan racionalni broj m/n onda je am/n = n am , ako je eksponent nekog matematičkog izraza jednak nuli onda je taj izraz jednak jedinici (a0 = 1), a ako je eksponent nekog matematičkog izraza negativni broj –r onda je ar = 1/ar. Eksponent može biti varijabla, funkcija, matrica i dr. Eksponencijalna funkcija je funkcija kojoj je varijabla eksponent, npr. ax. Eksponencijalna jednadžba je jednadžba kojoj je nepoznanica eksponent, npr. 2x = 16.

Pravila računanja s cjelobrojnim eksponentima:

an · am = an + m;

an/am = an – m;

(an)m = (am)n = anm;

(ab)n = an · bn;

(a/b)n = an/bn;

a–n = 1/an.

Pravila računanja s eksponentima u obliku razlomka:

am/n = (am)1/n = (a1/n)m;

(ab)1/n = a1/n · b1/n;

(a/b)1/n = a1/n/b1/n.

Citiranje:

eksponent. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/eksponent>.