struka(e): fizika

Clausius-Clapeyronova jednadžba [klạu'zius klapεʀ'~] (po Rudolfu Clausiusu i Émileu Clapeyronu), jedna od temeljnih termodinamičkih jednadžbi koja opisuje izotermne fazne prijelaze 1. vrste (npr. taljenje, isparavanje, skrućivanje). Ako je dp/dT gradijent krivulje promjene stanja, ΔH latentna entalpija promjene stanja, V1 i V2 odgovarajući volumeni dviju faza a T termodinamička temperatura na kojoj se promjena zbiva, jednadžba glasi:

 dp   =   ΔH 
 dT  (V2 + V1)T 

Citiranje:

Clausius-Clapeyronova jednadžba. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/clausius-clapeyronova-jednadzba>.