Upit enciklopedija, pronađeno natuknica: 62

enciklopedija

enciklopedija (prema grč. ἐγϰύϰλıος: koji ide redom; opći + -pedija). Djelo u kojem se, abecednim ili ...

Andrić, Stanko

Andrić, Stanko, hrvatski povjesničar, književnik i prevoditelj (Strizivojna, 27. I. 1967). Studij francuskog ...

Apáczai Csere, János

Apáczai Csere [α'pa:cαi čε'rε], János, madžarski enciklopedist (Apáca, danas Apata, 10. VI. 1625 – Klausenburg, ...

Banović, Snježana

Banović, Snježana, hrvatska kazališna redateljica i povjesničarka kazališta (Zagreb, 2. XI. 1963). Kazališnu ...

Bartholomaeus Anglicus

Bartholomaeus Anglicus [bartolome'us a'nglikus] (Bartholomew the Englishman [bα:ϑɔ'lɔmju: δi i'ŋglišmən]), ...

Biblija

Biblija (kasnolat. Biblia, od grč. βıβλία, deminutiv mn. [jed. βıβλίον] od βίβλος: knjiga), sveta knjiga ...

bibliografija

bibliografija (biblio- + -grafija). 1. Popis bibliografski obrađene građe. 2. Znanstvena disciplina ...

biografija

biografija (bio- + -grafija), opis života, obično istaknute i zanimljive osobe. To je književna vrsta ...

Brückner, Aleksander

Brückner (polj. izgovor [br616'kner], njem. [bry'knəɹ]), Aleksander, poljsko-njemački slavist (Berežani, ...

Burton, Robert

Burton [bə:'tən], Robert, engleski pisac (Lindley, 8. II. 1577 – Oxford, 25. I. 1640). Autor opsežne ...

(1)  2  3  4  5  6  7