Upit dokument, pronađeno natuknica: 119

dokument

dokument (lat. documentum: dokaz), pisana isprava, povelja, spis opskrbljen vjerodostojnom dokaznom ...

Adenauer, Konrad Hermann Joseph

Adenauer [a:'dənauəɹ], Konrad Hermann Joseph, njemački političar i državnik (Köln, 5. I. 1876 – Bad ...

Ahdnama

Ahdnama (turski ahdname: političko jamstvo, povelja, od arapskoga ‘ahd: jamstvo + perzijski nāme: knjiga, ...

akt

akt (lat. actus). 1. Čin, radnja, djelo. 2. Kod Aristotela i u skolastici akt znači »razvijenu zbiljnost«. ...

Akt iz Chapultepeca

Akt iz Chapultepeca [~ čapultepe'k~], dokument prihvaćen na Sveameričkoj konferenciji o problemima rata ...

Alvaro, Corrado

Alvaro [~va:'~], Corrado, talijanski književnik i novinar (San Luca, Reggio Calabria, 15. IV. 1895 – ...

apostolsko pismo

apostolsko pismo (lat. litterae apostolicae), papinsko pismo ili dokument upućen pojedinim osobama ili ...

arhiv

arhiv (kasnolat. archivum: pismohrana < grč. ἀρχεῖον: zgrada javnih službi, zgrada uprave), općenito, ...

Barcelonska deklaracija

Barcelonska deklaracija, međunarodni dokument o slobodi prometa i tranzita. Paktom Lige naroda i mirovnim ...

Barcelonska konvencija

Barcelonska konvencija (potpisana u Barceloni 1976), jedna u nizu konvencija programa UN-a za zaštitu ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >