Upit diplomatika, pronađeno natuknica: 8

diplomatika

diplomatika (franc. diplomatique, prema grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), ...

bosančica

bosančica (bosanica, bosanska azbukva, bosanska ćirilica, hrvatsko-bosanska ćirilica, bosansko-dalmatinska ...

charta

charta ili carta [ka'rta] (lat.; grč. χάρτης: list pergamenta ili papira), u kasnorimsko doba isprava ...

diploma

diploma (grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), svjedodžba nekih završnih ispita, ...

Dölger, Franz

Dölger [dœ'lgəɹ], Franz, njemački bizantolog (Kleinwallstadt kraj Aschaffenburga, 4. X. 1891 – München, ...

kartular

kartular (srednjovj. lat. chartularium: zbirka akata, spisa, prema chartula, deminutiv od charta: papir, ...

Šanjek, Franjo

Šanjek, Franjo, hrvatski povjesničar (Poljana Biškupečka kraj Varaždina, 1. IV. 1939 – Zagreb, 27. VII. 2019). ...

sfragistika

sfragistika ili sigilografija (grč. σφραγίς ili lat. sigillum: pečat + -grafija) (pečatoslovlje), pomoćna ...