Upit bibliografija, pronađeno natuknica: 56

bibliografija

bibliografija (biblio- + -grafija). 1. Popis bibliografski obrađene građe. 2. Znanstvena disciplina ...

anotacija

anotacija (lat. annotatio: bilješka), bilješka dodana naslovu, i/ili drugoj bibliografskoj obavijesti ...

Bale, John

Bale [bẹil], John, engleski protestantski teolog i pisac (Cove, Suffolk, 21. XI. 1495 – Canterbury, ...

Banner, János

Banner [bα'n:εr], János, madžarski arheolog (Székudvar/Socodor, Rumunjska, 6. III. 1888 – Budimpešta, ...

baza podataka

baza podataka, organizirana zbirka logički povezanih, pretražljivih i međusobno ovisnih podataka (informacija), ...

Bejtić, Alija

Bejtić, Alija, bošnjački kulturni povjesničar i publicist (Kukavice kraj Rogatice, 1. V. 1920 – Sarajevo, ...

bibliologija

bibliologija (biblio- + -logija), znanost o knjizi. Za tu znanost u prošlosti često se koristio naziv ...

bibliotekarstvo

bibliotekarstvo ili knjižničarstvo, djelatnost koja se obavlja u knjižnicama, a obuhvaća odabir, nabavu, ...

Britanska knjižnica

Britanska knjižnica (The British Library), nacionalna knjižnica Velike Britanije, osnovana 1973. na ...

Byzantinoslavica

Byzantinoslavica [bizantinosla'vika], bizantološki časopis koji je 1929. počeo izdavati Slavenski institut ...

(1)  2  3  4  5  6