STRUKE:

Prebežac, Darko

Prebežac, Darko, hrvatski ekonomist (Krivaj kraj Lipovljana, 29. VII. 1961). Diplomirao i doktorirao (1995) na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Usavršavao se u SAD-u (MIT, Cambridge) i u Španjolskoj (IESE, Barcelona). Nakon studija radio u poduzećima Swissair u Zürichu, Adria Airways u Zagrebu i Ljubljani, Croatia Airlines u Zagrebu te Croatia Reisen GmbH u Frankfurtu. Od 1997. radi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu; od 2005. redoviti profesor na Katedri za turizam, predaje marketinški menadžment i strateški marketing u turizmu, strateška tržišna istraživanja, prometnu politiku u turizmu, menadžment zračnoga prometa i dr. Kao gostujući profesor predavao na sveučilištima u SAD-u, Švicarskoj, Sloveniji, Češkoj, Crnoj Gori i Srbiji. Važnija djela: Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija (1998), Istraživanje turističkih tržišta (koautor, 2004; drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje 2019), Turizam: ekonomske osnove i organizacijski sustav (koautor, 2011), Inicijativa za budućnost turističkog obrazovanja: aktiviranje promjene u turističkom obrazovanju (The Tourism Education Futures Initiative: Activating Change in Tourism Education, suurednik i koautor, 2014).

Citiranje:
Prebežac, Darko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70954>.