TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Vukas, Budislav

Vukas, Budislav, hrvatski pravnik (Sušak, danas dio Rijeke, 1. I. 1938). Doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1973., usavršavao se u Hagu (1961. i 1968–70). Predavao međunarodno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1963–2008); predavao je i na sveučilištima u Osijeku, Rijeci i Splitu, na mnogim sveučilištima u inozemstvu (Bologna, Boston, Brest, Castellón, Milano, Pariz, Parma, Rim, Solun, Tilburg i La Valetta) te na Akademiji za međunarodno pravo u Hagu. Glavni pravni savjetnik Ministarstva vanjskih poslova RH (1993–96). Član Odbora stručnjaka za primjenu konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada (1985–2006), sudac Međunarodnoga suda za pravo mora u Hamburgu (1996–2005) i njegov potpredsjednik (2002–05). Sudac Stalnog arbitražnoga suda u Hagu (1989–91. i od 1999), Suda za mirenje i arbitražu u okviru OESS-a (od 1995). Pravi član Institut de droit international (1997) te član mnogih drugih strukovnih udruga. Priredio pet svezaka Prinosa za poredbeno proučavanje prava i međunarodno pravo (1982–96). Objavljuje radove iz područja međunarodnih ugovora, međunarodnog prava mora te zaštite manjina. Glavna djela: Relativno djelovanje međunarodnih ugovora (1975), Etničke manjine i međunarodni odnosi (1978), Međunarodno pravo (koautor I, 1995; III, 2006), Međunarodno pravo mora: izabrane rasprave (The Law of the Sea: Selected Writings, 2004).

Citiranje:
Vukas, Budislav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 19. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65616>.