STRUKE:

analogno računalo

analogno računalo, elektronički uređaj koji omogućuje obradbu vremenski neprekinutih podataka dobivenih pretvorbom ulazne fizikalne veličine (npr. duljina, sila, tlak, temperatura) u analognu el. veličinu prikladnu za obradbu (npr. napon, struja). El. veličina može se dalje obrađivati u sklopovima za zbrajanje, integriranje, množenje i dr., tako da se dobije zbroj, integral ili umnožak ulaznih veličina, a to se može prikazati pisanjem ili crtanjem na papiru ili promatranjem na osciloskopu. Analogno računalo izgubilo je svoju ulogu i važnost s pojavom digitalnoga računala i danas se praktički više ne upotrebljava.

Citiranje:
analogno računalo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2476>.