Rankine, William John Macquorn

ilustracija
RANKINE, William John Macquorn

Rankine [ræ'ŋkin], William John Macquorn, škotski inženjer (Edinburgh, 5. VII. 1820Glasgow, 24. XII. 1872). Jedan je od utemeljitelja termodinamike i teorije rada parnih strojeva. Na Sveučilištu u Glasgowu predavao je građevinarstvo i mehaniku (od 1855). Razradio je modifikaciju Carnotova kružnoga procesa (Rankineov proces) te formulu za određivanje otpora broda (Rankineova formula). Napisao je Priručnik primijenjene mehanike (Manual of Applied Mechanics, 1858) te Priručnik o parnom stroju i drugim glavnim pokretačima (Manual of the Steam Engine and Other Prime Movers, 1859).

Rankineova temperaturna skala je termodinamička temperaturna skala utemeljena na Fahrenheitovoj podjeli. Jedan Rankineov stupanj (1 °R) jednak je 5/9 kelvina (5/9 K). Ledište je vode pri 491,67 °R. Za preračunavanje vrijedi odnos: x °R = 5/9 x K = 5/9 (x – 491,67) °C = (x – 459,67) °F.

Rankineov stupanj (znak °R) je mjerna jedinica termodinamičke temperature, a upotrebljavala se u Engleskoj i SAD-u. Apsolutnoj nuli pridružena je vrijednost 0 °R, a ledištu vode 491,67 °R, pa je Rankineov stupanj jednak Fahrenheitovu stupnju (°R = °F).

Citiranje:
Rankine, William John Macquorn. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51804>.