STRUKE:

Cerkovnikov, Eugen

ilustracija
CERKOVNIKOV, Eugen

Cerkovnikov, Eugen, hrvatski kemičar ruskog podrijetla (Kamenskaja, 26. XII. 1904Rijeka, 25. VII. 1985). Diplomirao kemiju 1929. na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, doktorirao 1938. kod V. Preloga. God. 1938–47. radio u tvornici Kaštel (danas Pliva). Na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu utemeljio Zavod za organsku kemiju, redoviti profesor postao 1956. God. 1957. prešao na novoutemeljeni Medicinski fakultet u Rijeci, gdje je osnovao Zavod za kemiju i biokemiju. Bavio se sintezom organskih spojeva, osobito sulfonamida, antimalarika, spazmolitika i antihistaminika te istraživanjem veze između njihove kemijske građe i farmakološkoga djelovanja. Istraživao i metode regeneracije i zaštite od ionizirajućega zračenja. Bio je autor mnogih udžbenika iz organske kemije i biokemije (Organska kemija/Kemija ugljikovih spojeva/u svjetlu elektronske teorije, sa suradnicima, 1953., 19724; Organska kemija, suautor D. Kolbah, 1969–70). Jedan od osnivača i 1958–74. predsjednik Hrvatskoga kemijskog društva.

Citiranje:
Cerkovnikov, Eugen. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11286>.