struka(e): elektrotehnika

vatmetar (vat + -metar), električni instrument za mjerenje električne snage u istosmjernim i izmjeničnim (jednofaznim i trofaznim) električnim strujnim krugovima. Njime se može mjeriti prividna, djelatna ili jalova električna snaga i faktor snage, može mu se proširiti mjerno područje (određeno umnoškom nazivnog električnoga napona, nazivne električne struje i nazivnoga faktora snage) uporabom sklopova, otporničkih djelila, naponskih i strujnih transformatora.

Elektrodinamički vatmetar najčešće je korišten instrument za mjerenje električne snage u strujnim krugovima frekvencije 50 Hz. Sastoji se od nepomične strujne zavojnice malog električnog otpora spojene u strujni mjerni krug, te od pokretne naponske zavojnice velikog električnog otpora spojene u naponski mjerni krug. Električna struja u zavojnicama stvara magnetska polja koja međudjeluju magnetskim silama, a pomicanje pokretne zavojnice omogućava određivanje iznosa mjerene veličine.

Termički vatmetar upotrebljava se za mjerenje djelatne električne snage izmjenične struje visokih frekvencija, a elektronički vatmetar za mjerenje male električne snage.

Citiranje:

vatmetar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.4.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/vatmetar>.