struka(e): elektrotehnika

pojačalo, naprava koja koristi male iznose energije kako bi upravljala velikim iznosima energije. Pritom se obično misli na elektroničko pojačalo, koje za svoj rad treba istosmjerni izvor napajanja, a služi za pojačanje električnih signala. Omjer izlaznog i ulaznoga signala pojačala njegovo je pojačanje, a ovisnost pojačanja o frekvenciji signala naziva se frekvencijskom karakteristikom pojačala. Pojačanje se ostvaruje zahvaljujući elektronički aktivnim komponentama. To su tranzistori (bipolarni i unipolarni) ili elektronske cijevi. U području mikrovalova (najviših frekvencija) umjesto klasičnih pojačala primjenjuju se pojačala sa specijalnim elektronskim cijevima, tj. onima s putujućim valom i klistronima, zatim maseri, koji rade na principu stimulirane emisije zračenja, i parametarska pojačala. Ovisno o signalima (napon ili struja) koji se promatraju na izlazu i ulazu, pojačalo može biti naponsko, strujno, strminsko ili otporno, a može imati samo jedan stupanj pojačanja ili više njih. Ako ima više stupnjeva, ulazni stupanj najčešće je naponsko pojačalo malih signala, a izlazni je stupanj pojačalo snage, koje izlaznom opterećenju isporučuje potrebnu snagu. Prema frekvenciji ulaznoga signala koji se pojačava, pojačala se dijele na istosmjerna (koja pojačavaju signale sve do frekvencije jednake nuli) i na pojačala za najniže, mrežne, niske (zvučne), srednje, visoke, vrlo visoke i najviše frekvencije (mikrovalna pojačala). Prema širini frekvencijskoga pojasa koji se pojačava, pojačala se dijele na uskopojasna i širokopojasna, a prema izvedbi na pojačala izvedena od pojedinačnih komponenata i integrirana pojačala. Operacijska pojačala tipična su integrirana pojačala širokog asortimana i vrlo široke primjene. Elektronička pojačala primjenjuju se općenito u telekomunikacijskim, upravljačkim, regulacijskim, mjernim i drugim niskofrekvencijskim i visokofrekvencijskim elektroničkim uređajima, kao što su npr. radijski i televizijski odašiljači i prijamnici, stereopojačala, pojačala za gitaru, instrumentacijska pojačala itd. – Osim elektroničkih, u elektrotehnici se rabe i magnetska, relejska, dielektrična i elektrodinamička pojačala, tj. električni strojevi za pojačanje, kao što je npr. amplidin.

Fluidičko pojačalo naprava je za pojačanje signala u kojoj za prenošenje ulaznog i izlaznoga pojačanog signala te kao izvor energije služi strujanje fluida. Među najpoznatije tipove takvih pojačala, koja nemaju pomičnih dijelova, ubrajaju se pojačala s otklonom mlaza, sudarna pojačala i turbulentna pojačala. U novije se doba sve češće primjenjuju u upravljačkim i regulacijskim sustavima raketa, zrakoplova, industrijskoh strojeva i dr. Primjer je mehaničkoga pojačala servomehanizam u automobilskim sustavima za kočenje.

Citiranje:

pojačalo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/pojacalo>.