struka(e): lingvistika i filologija

leksikologija (grč. λεξıϰός: koji se tiče riječi + -logija), jezikoslovna disciplina koja proučava leksički sustav općenito u jeziku ili u pojedinom jeziku. Glavna je leksička jedinica leksem, koji se shvaća kao riječ u ukupnosti njezinih oblika i značenja. U užem smislu riječi, leksikologija proučava načine popunjavanja i razvoja leksika, odnos leksika i izvanjezične stvarnosti, leksičke razrede, raslojenost leksika, semantičku strukturu višeznačnica, semantičke paradigmatske odnose među leksičkim jedinicama: antonimiju, hiponimiju, homonimiju, meronimiju, paronimiju, sinonimiju, proučava leksičke jedinice i kao komunikacijske jedinice pa ju zanimaju i sintagmatski odnosi, osobito leksička spojivost. U širem smislu riječi, leksikologija obuhvaća tvorbu, etimologiju, onomastiku, terminologiju i frazeologiju. Iako svaka od njih proučava dio leksičkoga sustava ili mu pristupa s posebnog aspekta, danas se sve više smatra da su to samostalne jezikoslovne discipline s kojima leksikologija ima mnogo dodirnih točaka, kao što ih ima i s drugim disciplinama kojima je predmet istraživanja riječ. Iako je riječ i njezino značenje jedno od najstarijih filozofskih pitanja, leksikologija se kao jezikoslovna disciplina osamostalila tek posljednjih desetljeća XX. st., čemu su pridonijeli nagli razvoj leksičke semantike, uzlet i odvajanje leksikografije s kojom se leksikologija isprepletala, uvođenje leksikologije u sveučilišnu nastavu, međunarodni znanstveni leksikološki skupovi i sintetski radovi, npr. Ogledi o općoj i ruskoj leksikologiji (Očerki po obščej i russkoj leksikologii, O. S. Ahmanova, 1957), Leksikologija (La Lexicologie, Alain Rey, 1970), Elementi leksikologije i semiotike (Elements of Lexicology and Semiotics, W. J. Doroszewski, 1973), Češka leksikologija (Česká lexikologie, Josef Filipec i František Čermák, 1985), Osnove leksikologije i leksikografije (Podstawy leksykologii i leksykografii, Władysław Miodunka, 1989), Pregled engleske leksikologije (An Outline of English Lexicology, Leonhard Lipka, 1990), Riječi, značenje i vokabular (Words, Meaning and Vocabulary, Howard Jackson i Étienne Zé Amvela, 2000). Leksikološka su istraživanja primjenjiva u leksikografiji, nastavi jezika, u prevođenju, u kulturi govora, u sociolingvistici, psiholingvistici, ali i u teoriji komunikacije, informatici i dr.

Citiranje:

leksikologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/leksikologija>.