struka(e): fizika

konstanta raspada (znak λ), fizikalna veličina koja opisuje brzinu radioaktivnoga raspada uzorka radioaktivne tvari, obrnuto je razmjerna vremenu poluraspada λ = ln 2/T1/2, ili približno λ = 0,693/T1/2, gdje je T1/2 vrijeme poluraspada. Razlikuje se za različite jezgre, različite subatomske čestice i za različite vrste radioaktivnih raspada i jedno je od osnovnih svojstava pojedinih radionuklida i subatomskih čestica. Mjerna je jedinica konstante raspada recipročna sekunda (s–1).

Konstanta raspada i vrijeme poluraspada nekih nestabilnih atomskih jezgara

atomska jezgra konstanta raspada (s–1) vrijeme poluraspada
8Li (litij) 0,825 0,84 sekunde
210Rn (radon) 8,0225 ∙ 10–5 2,4 sata
24Na (natrij) 1,287 ∙ 10–5 15 sati
131I (jod) 1,003 ∙ 10–6 8 dana
60Co (kobalt) 4,169 ∙ 10–9 5,27 godina
14C (ugljik) 3,833 ∙ 10–12 5730 godina
235U (uranij) 3,124 ∙ 10–17 703 000 000 godina
Citiranje:

konstanta raspada. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 26.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/konstanta-raspada>.