struka(e): fizika

električni napon (znak U ili u), razlika električnih potencijala dviju točaka električnoga polja ili električnoga strujnoga kruga. Ako se u električnom polju pomiče pozitivni električni naboj protiv djelovanja silâ polja, za mehanički rad troši se neka energija, a ako sile električnoga polja pomiču električni naboj protiv djelovanja nekog otpora, električno će polje obavljati mehanički rad i trošit će se energije električnoga polja. Električni napon između točaka A i B može se definirati kao UAB = WAB/q, gdje je WAB mehanički rad između točaka A i B, a q električni naboj.

U izmjeničnom električnom strujnom krugu izmjenični električni napon se vremenski mijenja po sinusnoj funkciji: u = Umsin (ωt + α0), gdje je Um maksimalni električni napon, ω kutna brzina, t vrijeme, a α0 početni kut.

Mjerna je jedinica električnoga napona volt (V).

Uobičajeni je električni napon galvanskoga članka 1,5 V, automobilskoga električnoga akumulatora 12 V, kućne električne mreže 220 V, tramvajske mreže 600 V, željezničke mreže u Hrvatskoj 25 000 V.

Citiranje:

električni napon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/elektricni-napon>.