struka(e): lingvistika i filologija

morfem (prema grč. μορφή: oblik, po uzoru na fonem), najmanja jezična jedinica koja ima i izraz (morf) i sadržaj (značenje) i koja nije članjiva na manje jedinice sa značenjem. Po naravi svojega značenja morfemi se dijele na leksičke i gramatičke. Tako npr. riječ klupa sadrži dva morfema. Prvi je leksički morfem klup-, koji znači »predmet od drva koji služi za sjedenje«, a drugi gramatički morfem -a, koji znači »nominativ jednine ženskoga roda«. Leksički morfemi dijele se obično na korijenske i tvorbene (ili afiksalne). Tako su u riječi klupica tri morfema: dva leksička i jedan gramatički (-a). Morfem klup- je korijenski, i on nosi temeljno značenje riječi, a morfem -ic- je tvorbeni, afiksalni (u ovom slučaju sufiksalni), i on služi za tvorbu (nove) riječi (riječi klupica od riječi klupa). U ovom slučaju ima deminutivno značenje (tj. služi za tvorbu umanjenice). Tvorbeni ili afiksalni morfemi dijele se na prefiksalne, npr. iz- u riječi izraditi, i sufiksalne, npr. -nik u riječi radnik. Na leksičke i gramatičke morfeme djeljive su samo promjenljive riječi: imenice (klup-a), zamjenice (moj-a), pridjevi (star-a) i glagoli (sjed-e), a nepromjenljive imaju samo korijenske morfeme. Takve su riječi prilozi (tamo, sutra), prijedlozi (nad, zbog), uzvici (ej, jao) i čestice (zar, li).

Citiranje:

morfem. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/morfem>.