struka(e): pravo

Haške konvencije, sporazumi međunar. prava, izrađeni i prihvaćeni na mirovnim konferencijama u Hagu. Konferencije su održane radi jačanja i osiguranja mira ograničenjem naoružanja, kodifikacijom i daljnjom izgradnjom ratnoga prava, te radi razvoja sredstava za mirno rješavanje sporova. Prva haška mirovna konferencija (1899) bila je samo djelomično uspješna i na njoj su prihvaćene tri konvencije: o mirnom rješavanju međunar. sporova, o primjeni pravila Ženevske konvencije (1864) na pomorski rat i o pravilima ratovanja na kopnu. Druga haška mirovna konferencija sazvana je (1907) radi razvoja i poboljšanja dostignuća konferencije iz 1899., a na njoj je izrađeno i prihvaćeno ukupno 13 konvencija: 1. o mirnom rješavanju sporova, 2. o zabrani uporabe sile pri naplati ugovornih potraživanja, 3. o započinjanju neprijateljstva, 4. o zakonima i običajima rata na kopnu (prilog je konvenciji Pravilnik o kopnenom ratovanju), 5. o pravima i dužnostima neutralnih sila i osoba u kopnenom ratu, 6. o postupanju s neprijateljskim trg. brodovima pri izbijanju neprijateljstva, 7. o pretvaranju trg. brodova u ratne, 8. o polaganju podmorskih automatskih kontaktnih mina, 9. o bombardiranju od strane pomor. sila u doba rata, 10. o primjeni Ženevske konvencije (1906) na pomor. rat, 11. o ograničenjima pri obavljanju prava plijena o pomor. ratu, 12. o osnivanju međunar. pljenidbenog suda te 13. konvencija o pravima i dužnostima neutralnih sila u slučaju pomor. rata. Haškom konvencijom (1899) utemeljen je Stalni arbitražni sud, koji je Prvom konvencijom iz 1907. zadržan. Sud omogućuje stranama u sporu da svoj spor podvrgnu arbitražnomu sudovanju.

U Hagu su prihvaćene i druge konvencije koje uređuju različita pitanja iz međunar. javnog prava. Između 1893. i 2001. održano je devetnaest zasjedanja Haške konferencije za međunar. privatno pravo, na kojima su izrađene konvencije (nakon II. svj. rata više od trideset) koje su značajan izvor unificiranoga međunar. privatnog prava i međunar. procesnog prava.

Citiranje:

Haške konvencije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/haske-konvencije>.