Upit zbrajanje, pronađeno natuknica: 38

zbrajanje

zbrajanje (adicija, sumiranje), osnovna matematička operacija kojom se brojevi, varijable, polinomi, ...

Abelova grupa

Abelova grupa [a:'bəl~] (po Nielsu Henriku Abelu), grupa s komutativnom operacijom. Primjerice, skup ...

adicija (više značenja)

adicija (lat. additio: dodavanje, pribrajanje). 1. U matematici, zbrajanje. 2. U organskoj kemiji, ...

agregiranje

agregiranje (lat. aggregare: pridruživati), objedinjavanje, zbrajanje, spajanje dijelova u cjelinu. ...

algebarski izraz

algebarski izraz, matematički izraz napisan s općim brojevima, tj. s pomoću konstanata (a, b, c), varijabla ...

algebra logike

algebra logike, prvotni oblik simboličke logike, vremenski ograničen uglavnom na drugu polovicu XIX. stoljeća. ...

analogno računalo

analogno računalo, elektronički uređaj koji omogućuje obradbu vremenski neprekinutih podataka dobivenih ...

aritmetička operacija

aritmetička operacija (računska operacija), osnovna matematička operacija: zbrajanje, oduzimanje, množenje, ...

asocijativnost

asocijativnost (prema asocijacija), svojstvo neke binarne matematičke operacije da se rezultat ne mijenja ...

binarna operacija

binarna operacija, matematička operacija koja uređenomu paru operanada (elemenata danoga skupa) pridružuje ...

(1)  2  3  4