Upit vektorski prostor, pronađeno natuknica: 12

vektorski prostor

vektorski prostor (linearni prostor), jedna od temeljnih struktura suvremene matematike, koja obuhvaća ...

Abelov diferencijal

Abelov diferencijal (po Nielsu Henriku Abelu), holomorfni ili meromorfni diferencijal na kompaktnoj ...

algebarska struktura

algebarska struktura, skup na kojem je definirana neka matematička operacija, ili više njih, koja zadovoljava ...

algebra

algebra (srednjovj. lat. algebra < arap. al-ğabr: [ponovno] uspostavljanje [razlomljenih dijelova]), ...

Banach, Stefan

Banach [ba'nah], Stefan, poljski matematičar (Krakov, 30. III. 1892 – Lavov, Ukrajina, 31. VIII. 1945). ...

distribucija

distribucija (lat. distributio). 1. Podjela, razdioba; raspoređenost. 2. U statistici, matematički ...

forma

forma (lat.). 1. Oblik, izgled, lik, vanjština, vanjska strana; kalup, model; ustaljen prikladan način ...

nabla operator

nabla operator (engleski nabla < grčki νάβλα: vrsta harfe + operator) (Hamiltonov operator) (znak ∇), ...

prostor (matematika)

prostor, osnovni matematički pojam koji se izvorno ne definira, a na intuitivnoj se razini poima kao ...

rotacija

rotacija (lat. rotatio: okretanje, obrtanje). 1. U fizici, okretanje krutoga tijela oko osi. Svi dijelovi ...

(1)  2