Upit tipkovnica, pronađeno natuknica: 7

tipkovnica

tipkovnica, ulazna naprava elektroničkog računala ili sličnog uređaja, koja u komunikaciji s računalom ...

elektroničko računalo

elektroničko računalo, uređaj za primanje, obradbu, pohranu i prikazivanje najrazličitijih vrsta podataka ...

osobno računalo

osobno računalo (PC, akronim od engl. Personal Computer), digitalno elektroničko računalo prikladno ...

računalo

računalo, naprava za obavljanje računskih operacija; od druge polovice XX. stoljeća pod tim se pojmom ...

terminal

terminal (engl., prema kasnolat. terminalis: završni). 1. U računalstvu i telekomunikacijama, krajnji ...

terminologija

terminologija (termin + -logija), sustav naziva (nazivaka, termina) kojega područja (istoznačnica nazivlje), ...

virtualna stvarnost

virtualna stvarnost, prividan okoliš simuliran s pomoću računala te posebnih računalnih periferija i ...