Upit subatomske čestice, pronađeno natuknica: 11

subatomske čestice

subatomske čestice (sub- + atomski) (elementarne čestice), čestice manje od atoma, bilo da su sastavni ...

akceptor

akceptor (lat. acceptor: primalac). 1. U elektronici, trovalentni kemijski element (npr. aluminij, ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

Bevatron

Bevatron (BeV: bilijun elektronvolta + [synchro]tron), sinkrotronski akcelerator čestica, energije 6 GeV, ...

dipol

dipol (di-2 + pol). 1. U fizici, sustav dvaju polova iste jakosti suprotnog polariteta (dva električna ...

elementarni električni naboj

elementarni električni naboj (znak e), prirodna konstanta koja je apsolutna vrijednost električnoga ...

konstanta raspada

konstanta raspada (znak λ), fizikalna veličina koja opisuje brzinu radioaktivnoga raspada uzorka radioaktivne ...

paradoks blizanaca

paradoks blizanaca, misaoni eksperiment u relativističkoj fizici kojim se propituje relativistička dilatacija ...

relativistička kvantna mehanika

relativistička kvantna mehanika, teorija moderne fizike koja povezuje kvantnu mehaniku i relativističku ...

standardni model čestica

standardni model čestica, u fizici elementarnih čestica, teorija koja opisuje subatomske čestice i elektromagnetsko, ...

(1)  2