Upit potenciranje, pronađeno natuknica: 10

potenciranje

potenciranje (prema potencija), unarna matematička operacija koja broju, varijabli, polinomu, matrici ...

algebarski izraz

algebarski izraz, matematički izraz napisan s općim brojevima, tj. s pomoću konstanata (a, b, c), varijabla ...

aritmetička operacija

aritmetička operacija (računska operacija), osnovna matematička operacija: zbrajanje, oduzimanje, množenje, ...

kompleksni brojevi

kompleksni brojevi, brojevi u obliku uređenih parova oblika a + ib (ili a + bi), gdje su a i b realni ...

logaritam

logaritam (znanstveni lat. logarithmus, od grč. λόγος: račun i ἀρıϑμός: broj) nekoga broja x, u odnosu ...

Moivre, Abraham de

Moivre [mwa:vʀ], Abraham de, francuski matematičar (Vitry-le-François, 26. V. 1667 – London, 27. XI. 1754). ...

monom

monom (mon- + -nom), jednočlani algebarski izraz koji obuhvaća množenje i potenciranje varijabli i množenje ...

Napier, John

Napier [nẹi'piə] (Neper [nẹi'pə]), John, škotski matematičar (Merchiston Castle kraj Edinburgha, ? 1550 ...

psihoorganski sindromi

psihoorganski sindromi, psihički poremećaji uzrokovani organskim čimbenicima koji izravno ili neizravno ...

reljef

reljef (francuski relief). 1. Naziv za sve oblike (neravnine) na Zemljinoj površini. Jedan je od najvažnijih ...

(1)