Upit polinom, pronađeno natuknica: 20

polinom

polinom (poli- + -nom), višečlani algebarski izraz koji je u slučaju jedne varijable suma monoma oblika ...

svojstveni polinom

svojstveni polinom (karakteristični polinom) kvadratne matrice A n-toga reda je polinom PA (λ) n-toga ...

algebarska algebra

algebarska algebra, svaka algebra A nad poljem F kojoj se svi elementi a pojavljuju kao algebarski. ...

algebarska funkcija

algebarska funkcija, funkcija f = f (x1, …, xn) varijabli x1, …, xn koja zadovoljava jednadžbu F (y, x1, …, xn) = 0, ...

algebarska krivulja

algebarska krivulja, algebarska mnogostrukost prve veličine; neprazni skup točaka koje zadovoljavaju ...

algebarska nezavisnost

algebarska nezavisnost, općenito, pojam iz teorije polja. Algebarska nezavisnost brojeva, svojstvo kompleksnih ...

algebarski izraz

algebarski izraz, matematički izraz napisan s općim brojevima, tj. s pomoću konstanata (a, b, c), varijabla ...

dijeljenje

dijeljenje (divizija), osnovna matematička operacija kojom se određuje broj, polinom, varijabla ili ...

diskriminanta

diskriminanta (lat. discriminans, particip prezenta od discriminare: razlučivati), kvadrat umnoška svih ...

empirijska formula

empirijska formula, formula koje izražava funkcionalnu zavisnost dobivenu pokusom u obliku tablice ili ...

(1)  2