Upit matriks, pronađeno natuknica: 8

matriks

matriks (lat. matrix: matica), u geologiji, sitnozrni materijal koji okružuje ili ispunjava međuprostore ...

aerolit

aerolit (aero‑ + ‑lit), kameni meteorit, sastava slična nekim Zemljinim stijenama, no s više metala. ...

hondrit

hondrit (prema grč. χόνδρoς: zrno ili χoνδρός: u obliku zrna), kameni meteorit koji sadrži hondre, mala ...

kost

kost, tvrd organ, sastavni dio koštanoga sustava (kostura). Građena je od koštanoga tkiva, što ga čine ...

meteorit

meteorit (prema meteor), kameno ili željezno tijelo koje je iz svemira palo na Zemljinu površinu. Većina ...

mitohondriji

mitohondriji (grč. μίτος: mit + χόνδρος: zrno), organeli eukariotskih stanica u kojima se odvija aerobna ...

stanica

stanica, osnovna građevna, funkcionalna i reprodukcijska jedinica života; najniža organizacijska razina ...

vapnenac

vapnenac (vapnenjak), taložna stijena koja sadrži najmanje 50% minerala kalcita (kalcijev karbonat, ...