Upit logaritmiranje, pronađeno natuknica: 3

logaritmiranje

logaritmiranje, matematička operacija kojom se u odnosu na zadanu bazu a određuje logaritam nekoga broja ...

algebarski izraz

algebarski izraz, matematički izraz napisan s općim brojevima, tj. s pomoću konstanata (a, b, c), varijabla ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...