Upit kvantna kromodinamika, pronađeno natuknica: 10

kvantna kromodinamika

kvantna kromodinamika, fizikalna teorija koja opisuje djelovanje jake sile unutar složenih subatomskih ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

fizika elementarnih čestica

fizika elementarnih čestica, grana fizike koja se bavi proučavanjem elementarnih čestica kao temeljnih ...

gluonski mlaz

gluonski mlaz, zračenje kvarkova gluonima, analogno je zakočnomu zračenju fotona koje emitiraju električki ...

kvant

kvant (od lat. quantum: koliko), najmanji iznos neke veličine za koji se, prema kvantnoj teoriji, ta ...

kvantna fizika

kvantna fizika, grana fizike koja objašnjava pojave u svijetu atomskih dimenzija, a realistične kvantne ...

kvantni broj

kvantni broj, broj koji opisuje kvantnomehaničko stacionarno stanje subatomskih čestica, elektrona u ...

subatomske čestice

subatomske čestice (sub- + atomski) (elementarne čestice), čestice manje od atoma, bilo da su sastavni ...

temeljno međudjelovanje

temeljno međudjelovanje (fundamentalna interakcija), međudjelovanje elementarnih čestica: gravitacijsko, ...

Yukawa Hideki

Yukawa [jukawa] Hideki, japanski fizičar (Tokyo, 23. I. 1907 – Kyoto, 8. IX. 1981). Dokrorirao (1938) ...

(1)