Upit korjenovanje, pronađeno natuknica: 7

korjenovanje

korjenovanje (radiciranje), osnovna matematička operacija kojom se određuje vrijednost baze potencije ...

algebarski izraz

algebarski izraz, matematički izraz napisan s općim brojevima, tj. s pomoću konstanata (a, b, c), varijabla ...

aritmetička operacija

aritmetička operacija (računska operacija), osnovna matematička operacija: zbrajanje, oduzimanje, množenje, ...

kompleksni brojevi

kompleksni brojevi, brojevi u obliku uređenih parova oblika a + ib (ili a + bi), gdje su a i b realni ...

logaritam

logaritam (znanstveni lat. logarithmus, od grč. λόγος: račun i ἀρıϑμός: broj) nekoga broja x, u odnosu ...

Moivre, Abraham de

Moivre [mwa:vʀ], Abraham de, francuski matematičar (Vitry-le-François, 26. V. 1667 – London, 27. XI. 1754). ...

Napier, John

Napier [nẹi'piə] (Neper [nẹi'pə]), John, škotski matematičar (Merchiston Castle kraj Edinburgha, ? 1550 ...