Upit koordinatni sustavi, pronađeno natuknica: 8

koordinatni sustavi

koordinatni sustavi, sustavi koji omogućuju da se točke na krivulji, pravcu, plohi, u ravnini ili prostoru ...

kristalni sustavi

kristalni sustavi, prirodni koordinatni sustavi kojima se opisuje makrosimetrija i mikrosimetrija kristala, ...

nebeska sfera

nebeska sfera, sfera koju promatrač zamišlja oko sebe na proizvoljno velikoj udaljenosti i na koju, ...

relativistička fizika

relativistička fizika, fizičko-matematička teorija koja obuhvaća prirodne pojave na razini čestica (iznad ...

teorija relativnosti

teorija relativnosti, jedna od najvećih fizičko-matematičkih teorija u fizici i modernoj kozmologiji, ...

parnost

parnost (znak P), fizikalna veličina koja opisuje promjene fizikalnoga sustava prilikom prostornoga ...

referentni sustav

referentni sustav, dogovorno određen koordinatni sustav u kojem se definiraju položaji fizikalnih objekata ...

televizija

televizija (engl. television, od tele- + lat. visio: pojava; predstava), pojam s dva osnovna značenja: ...