Upit kibernetika, pronađeno natuknica: 9

kibernetika

kibernetika, skupni naziv niza teorijskih disciplina i praktičnih postupaka koji se primjenjuju pri ...

biologija

biologija (bio- + -logija), znanost o svemu živom, o njegovim procesima i zakonitostima, pojavnim oblicima ...

Dobrenić, Slavko

Dobrenić, Slavko, hrvatski ekonomist (Nova Bukovica kraj Slatine, 14. XI. 1925 – Zagreb, 12. V. 1984). ...

Farkaš, Vladimir

Farkaš, Vladimir, hrvatski ekonomist (Velika Gorica, 10. IX. 1913 – Zagreb, 3. III. 1977). Diplomirao ...

komunikacija

komunikacija (lat. communicatio: priopćivanje, razgovor). 1. U komunikologiji, razmjena znakova i kombinacijâ ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

Mužić, Vladimir

Mužić, Vladimir, hrvatski pedagog (Zagreb, 18. II. 1925 – Zagreb, 12. II. 2012). U Zagrebu završio Ekonomski ...

teorija sustava

teorija sustava, interdisciplinarna znanost koja se bavi opisivanjem te objašnjavanjem zakonitosti postanka, ...

vojne znanosti

vojne znanosti, skup znanstvenih disciplina koje se bave istraživanjem, definiranjem i objašnjavanjem ...