Upit jednačenje, pronađeno natuknica: 5

jednačenje

jednačenje (asimilacija), u lingvistici, naziv za glasovnu promjenu ili fonološko pravilo po kojem dva ...

alternacija

alternacija (kasnolat. alternatio: izmjena, izmjenjivanje). 1. Naizmjenično ponavljanje; izmjenjivanje, ...

fonologija

fonologija (fono- + -logija), lingvistička disciplina koja proučava razlikovnu funkciju glasova u pojedinom ...

jerovi

jerovi, uobičajen naziv za jor i jer, trideseto i trideset i prvo slovo starocrkvenoslavenske azbuke. ...

superlativ

superlativ (kasnolat. superlativus [gradus], prema superlatus: podignut), u lingvistici, naziv za treći ...